Badania i formy dozoru technicznego

 

Wszystkie urządzenia, które na mocy ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, objęte są określoną formą dozoru technicznego. Określa ona zakres przeprowadzania i częstotliwości badań urządzeń, które przeprowadzają inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Wyróżnia się trzy formy dozoru:

  1. w pełnym zakresie, gdy urządzenia objęte są badaniami odbiorczymi, okresowymi oraz doraźnymi. Częstotliwość przeprowadzania badań okresowych to 1 rok, a konserwacji urządzeń objętych tą formą dozoru powinna odbywać się nie rzadziej niż co 30 dni. Przykładem urządzenia objętego pełną formą dozoru technicznego jest wózek podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia.
  2. w ograniczonym zakresie, gdy urządzenia objęte są badaniami odbiorczymi i doraźnymi badaniami kontrolnymi. Nie przeprowadza się w tych urządzeniach badań okresowych. Częstotliwość badań kontrolnych powinna odbywać się co 2 lata, a konserwacja powinna zostać wykonywana co 60 dni. Przykładem urządzenia objętego ograniczoną formą dozoru technicznego jest wózek unoszący prowadzony.
  3. w uproszczonym zakresie, wtedy UDT ogranicza swój nadzór w przypadku tej grupy urządzeń do weryfikacji zgodności ich produkcji z obowiązującymi normami i przepisami. Urządzenia nie są objęte badaniami technicznymi, jednak właściciel powinien zapewnić ich konserwację przez uprawnioną osobę lub podmiot. Przykładem urządzenia objętego uproszczona formą dozoru technicznego jest wciągarka ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów o udźwigu do 2000 kg1.

W toku eksploatacji wszystkie urządzenia transportu bliskiego (UTB) przechodzą stosowne badania w zależności od nałożonej na nie formy dozoru. Wyróżnia się następujące badania:

  • odbiorcze, które wykonywane są na wniosek właściciela nowo nabytego UTB. W trakcie badania inspektor UDT wykonuje badania stanu technicznego urządzenia, jego oznakowania, dokumentacji, wyposażenia oraz przeprowadza próby obciążeniowe w celu weryfikacji poprawności działania odpowiednich mechanizmów i podzespołów w warunkach jego pracy. Po wykonaniu badania inspektor wydaje stosowną decyzję zezwalająca lub nie, na eksploatacje urządzenia. Nie wolno eksploatować urządzeń bez pozytywnej decyzji.
  • okresowe, to badania wykonywane w określonej w rozporządzeniu częstotliwości. Mają za zadanie sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania urządzenia pod kątem dalszej bezpiecznej jego eksploatacji.
  • kontrolne, są dedykowane urządzeniom objętym ograniczoną formą dozoru technicznego, ukierunkowane również na bezpieczną eksploatację urządzenia w jego środowisku pracy.
  • eksploatacyjne, to badania przeprowadzane w wyniku bieżących potrzeb wynikających z pracy urządzeniem, np. po wymianie elementów mających znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy na urządzeniu.
  • powypadkowe lub poawaryjne, wykonywane po wystąpieniu większej awarii UTB lub po nieszczęśliwym wypadku z jego udziałem. Badania te prowadzi się w kierunku ustalenia przyczyn zdarzenia oraz wprowadzeniu działań zapobiegającym w przyszłości takim sytuacjom2.      

 

 

  • Pytania kontrolne
OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta