TransID otrzymasz rejestrując się w aplikacji TransEdu, jeśli jej jeszcze nie masz, ściągnij ją i zarejestruj się.
expert-photo
Włodzimierz Połoz
Uniwersytet Łódzki

W 1977 r. uzyskał tytuł mgr inż. mech na Wojskowej Akademii Technicznej na specjalności Maszyny Inżynieryjne. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi i Politechniki Łódzkiej. Obecnie doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (katedra logistyki).

Do jego zainteresowań zawodowych należą zarządzanie i organizacja logistyki w przedsiębiorstwie, lean management, logistyka zwrotna, logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz System GS1, czyli systemy automatycznej identyfikacji.

Przez prawie 5 lat był specjalistą ds. wysyłek i gospodarowania odpadami w firmie Recticel.Ma wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel logistyki, był też trenerem w Studium Nowoczesnej Technologii. Od 2006 r. jest kierownikiem magazynów w firmie Modi.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Magazynie

Bezpieczna i bezkolizyjna, a zarazem efektywna praca w magazynie współczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego czy usługowego, wymaga znajomości i praktycznego stosowania ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Mnogość operacji, różnorodność stosowanego sprzętu i wyposażenia i wielość form przemieszczanych jednostek ładunkowych, wymagają szczególnej wiedzy i jej bezwzględnego stosowania w realizacji operacji przemieszczania i manipulacji w magazynie na co dzień.

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy z zachowaniem jej ergonomiczności to szeroko pojęte przepisy BHP. W swej głównej części obowiązujące pracodawców i pracowników – nakładających obowiązki, ale także dających uprawnienia stronom stosunku pracy.
 

1. Regulacje prawne.
 

Źródłem dla wielu przepisów normatywnych prawnej ochrony pracy jest - jako najwyższy akt prawny - Konstytucja. Szczególnym zapisem dotyczącym ochrony zdrowia oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy są art. 66 i art. 68:

Art. 66 Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

Art. 68 Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

Najważniejszym aktem prawnym wydany na podstawie tego wśrodkśłaśnie zapisu jest Kodeks pracy uchwalony przez Sejm dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. nr 24, poz. 141)

  • Pytania kontrolne
OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Karolina Berger
23.07.2018
Adam Redmer
kategoria:
Transport drogowy
29.01.2018