Włodzimierz Połoz
Włodzimierz Połoz
Uniwersytet Łódzki

W 1977 r. uzyskał tytuł mgr inż. mech na Wojskowej Akademii Technicznej na specjalności Maszyny Inżynieryjne. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi i Politechniki Łódzkiej. Obecnie doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (katedra logistyki).

Do jego zainteresowań zawodowych należą zarządzanie i organizacja logistyki w przedsiębiorstwie, lean management, logistyka zwrotna, logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz System GS1, czyli systemy automatycznej identyfikacji.

Przez prawie 5 lat był specjalistą ds. wysyłek i gospodarowania odpadami w firmie Recticel.Ma wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel logistyki, był też trenerem w Studium Nowoczesnej Technologii. Od 2006 r. jest kierownikiem magazynów w firmie Modi.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Magazynie

 

1.2 PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA
 

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, albo gdy wykony­wana praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo:

  • po­wstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma pra­wo oddalić się z miejsca zagrożenia, powiadamiając o tym, jeżeli to możliwe, przełożonego,
  • po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonania pracy.

 

 

Pracownik jest obowiązany:

 

  • znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
  • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych,
  • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
  • stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony indy­widualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem,
  • współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Przykładowe znaki nakazu, które modą pojawić się na magazynie:

 

Strona 2/6

  • Pytania kontrolne
OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta