Włodzimierz Połoz
Włodzimierz Połoz
Uniwersytet Łódzki

W 1977 r. uzyskał tytuł mgr inż. mech na Wojskowej Akademii Technicznej na specjalności Maszyny Inżynieryjne. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi i Politechniki Łódzkiej. Obecnie doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (katedra logistyki).

Do jego zainteresowań zawodowych należą zarządzanie i organizacja logistyki w przedsiębiorstwie, lean management, logistyka zwrotna, logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz System GS1, czyli systemy automatycznej identyfikacji.

Przez prawie 5 lat był specjalistą ds. wysyłek i gospodarowania odpadami w firmie Recticel.Ma wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel logistyki, był też trenerem w Studium Nowoczesnej Technologii. Od 2006 r. jest kierownikiem magazynów w firmie Modi.

Magazynowe systemy informatyczne i dokumenty magazynowe

Na zglobalizowanym rynku szybkość zmian strumieni materiałowych w łańcuchach dostaw i permanentna potrzeba posiadania aktualnych danych o nich wymaga wsparcia technicznego. Wsparciem tym, od lat 50-tych XX wieku są tzw. Zintegrowane Systemy Informatyczne (ZSI) przechodzące kolejne etapy swojego burzliwego rozwoju.

Początki – to tylko aktualizacja potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa produkcyjnego, dla której podstawą było zużycie materiałów i komponentów do produkcji, ale bez związku z kształtowaniem się popytu na rynku. Pierwszy z takich systemów to MRP (Material Requirements Planning – Planowanie Potrzeb Materiałowych). Kolejnym etapem rozwoju było MRP II (Manufacturing Resource Planning – Planowanie Zasobów Produkcyjnych). Dzisiaj wykorzystywane są najczęściej systemy ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa).

Jednym z nieodłącznych modułów systemów MRP II oraz ERP jest moduł magazynu wyrobów gotowych - nierozerwalnie połączony ze sprzedażą. Moduł ten pozwala na ewidencję ilościowo-wartościową oferowanych wyrobów i ich lokalizację w magazynie – ale bez możliwości tzw. eksploracji magazynu (w magazynach zarządzanych z wykorzystaniem systemu WMS miejsca składowania jednostek ładunkowych podlegają częstym zmianom, a także ich zawartość - zmienia się ilość opakowań, zmieniają się rodzaje produktów, i za każdym razem użytkownik musi mieć informację, co się stało z "ładunkiem" i gdzie się aktualnie znajduje. Pozwala na to właśnie eksploracja, czyli przeszukiwanie, penetrowanie, śledzenie kolejnych miejsc składowania jednostek ładunkowych i zmiany ich fizycznej postaci).

Koniecznym warunkiem efektywnego funkcjonowania modułu magazynu i sprzedaży jest uczestnictwo w systemie GS1 (Global System 1), zawierającym zestaw standardów identyfikacji i wymiany informacji wykorzystywany w procesach logistycznych, umożliwiający  odczytywanie kodów kreskowych poprzez stosowanie systemu automatycznej identyfikacji - AID, lub  obecnie - automatycznego gromadzenia danych - ADC pozwalając w ten sposób śledzić przepływ towarów w czasie rzeczywistym. Każde przyjęcie, każde wydanie jest rejestrowane na bieżąco – baza danych wyrobów jest aktualizowana on - line. Istotnym w rozważaniach o systemach informatycznych w magazynie jest fakt pojawienia się w branży logistycznej przedsiębiorstw stricte usługowych, a więc takich, które świadczą wszystkie dziś znane zadania logistyczne: zaczynając od zaopatrywania, poprzez usługi kompletowania, konfekcjonowania, składowania, marketing i sprzedaż na rynku, aż po organizację procesów transportowych dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych sieci handlowych, czy też operatorów logistycznych. Rozwój właśnie tych organizacji o niespotykanym do tej pory wysokim poziomie operacji przemieszczania (ilość przyjęć i wydań, ilość zmian jednostek ładunkowych i ich lokalizacji, itp.) wymusił stworzenie oprogramowania zdolnego do rejestrowania tak dużej ilości informacji w czasie rzeczywistym, jako odrębnie instalowanego obok ERP.  Tak powstał system nazywany WMS (Warehouse Management System).

obszary zastosowania WMS

Rejestrowanie zdarzeń związanych z przepływem materiałowym w systemie informatycznym musi być bezbłędne i jednoznaczne. Wymaganie to jest realizowane głównie przez zastosowanie technik ADC (Automatic Data Capture - automatyczne gromadzenie danych) przy współpracy z rozwiązaniem informatycznym typu WMS, natomiast typowe (papierowe) dokumenty magazynowe mają charakter wtórny - są generowane przez system informatyczny jako wynik śledzenia przepływu towarów. Opisana poniżej kategoria WMS należy do najbardziej zaawansowanych funkcjonalnie.

  • Pytania kontrolne
OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Agnieszka Nowak
kategoria:
Spedycja
21.06.2022
Damian Wójcik
kategoria:
Magazyn
01.02.2021