Anna Widuch
Anna Widuch
TransLawyers

Prawnik, audytor ISO. Ukończyła Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Przy tej samej uczelni zyskała aplikację. Od lat zajmuje się problematyką prawną w odniesieniu do branży TSL. Często można ją spotkać na konferencjach Transport Manager, gdzie jej wystąpienia okraszone są poważną frekwencją.

Co powinien wiedzieć spedytor

Zgodnie z definicją z Kodeksu cywilnego spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Co oznacza, że w ramach umowy także, ale nie tylko, zajmuje się organizacją transportu. Posłuchaj na jakie aspekty prawne zwraca uwagę nasz ekspert.

Przedstawione informacje dotyczące prawnych aspektów znajdują się w Kodeksie cywilnym (art. 794.-804.).

Na co według pani Anny Widuch należy zwrócić uwagę:

- co do zasady odpowiedzialność spedytora jest węższa, niż odpowiedzialność przewoźnika (o ile nie mamy do czynienia z przewoźnikiem umownym albo spedytorem, który sam wykonuje przewóz, ponieważ wtedy odpowiada on jak przewoźnik).

- odpowiedzialność oparta na zasadzie winy - winy w wyborze, co oznacza, że spedytor odpowiada wtedy, gdy przez brak dołożenia należytej staranności w wyborze przewoźnika doszło do nieprawidłowego wykonania umowy przewozu.

- wzorzec należytej staranności spedytora nie jest precyzyjne uregulowany i za każdym razem należy weryfikować indywidualne przypadki, ale z pewnością spedytor, wybierając przewoźnika, powinien zweryfikować:

  • dokumenty rejestrowe
  • uprawnienia i licencje
  • ubezpieczenie
  • tabor
  • wiarygodność

Odszkodowanie za ubytek, utratę, uszkodzenia przesyłki nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwo przewoźnika.

Wyciąg z KC:
 

Art. 794. § 1. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

 

§ 2. Spedytor może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie.

Art. 795. Przepisy niniejszego tytułu stosuje się do spedycji tylko o tyle, o ile nie jest ona uregulowana odrębnymi przepisami.

Art. 796. Jeżeli przepisy tytułu niniejszego albo przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do umowy spedycji stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia.

Art. 797. Spedytor obowiązany jest do podejmowania czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki.

Art. 798. Spedytor obowiązany jest do podjęcia czynności potrzebnych do zabezpieczenia praw dającego zlecenie lub osoby przez niego wskazanej względem przewoźnika albo innego spedytora.

Art. 799. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.

Art. 800. Spedytor może sam dokonać przewozu. W tym wypadku spedytor ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika.

Art. 801. § 1. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wydania przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, dającemu zlecenie lub osobie przez niego wskazanej, nie może przewyższać zwykłej wartości przesyłki, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa spedytora.

§ 2. Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za ubytek nieprzekraczający granic ustalonych we właściwych przepisach, a w braku takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych.

§ 3. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych spedytor ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa spedytora.

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Agnieszka Nowak
kategoria:
Spedycja
21.06.2022
Damian Wójcik
kategoria:
Magazyn
01.02.2021