dr inż. Bogusław Madej
dr inż. Bogusław Madej
ATUT-BM Sp. z o.o.

Ponad 50 lat pracy i doświad­czenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilku­nastoletnie okresy był dyrekto­rem PKS w Częstochowie, kie­rownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, prezesem Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie, a obec­nie założył i prowadzi ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warsza­wie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konfe­rencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej. Wie­loletni wykładowca uczelniany oraz prowadzący szkolenia dla dorosłych. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe, peda­gogiczne i praktyczne w trans­porcie drogowym.

Warunki dostaw towaru według Incoterms®2010

Handel międzynarodowy działa przede wszystkim w oparciu o przestrzegania zasad prawa zwyczajowego, a w mniejszym stopniu według prawa stanowionego przez państwa. Jednym z najwazniejszych zbiorem międzynarodowych reguł, według których odbywa się handel, jest Incoterms, czyli International Commercial Terms.

Zwyczaj
jest formą tradycyjnego postępowania ustanowionego w społeczności przez doświadczenia ich przodków uznaną jako najbezpieczniejszą i najkorzystniejszą.

Prawo zwyczajowe jest szczególnym prawem. Nie jest definiowane i nadawane przez instytucje państwowe, a opiera się przede wszystkim na tradycji. Jest prawem niepisanym, które obowiązuje na danym terenie i którego wszyscy przestrzegają bez powoływania się na akty prawne czy instytucje. Istnieje dlatego, że w opinii społecznej jest odbierane jak prawo nakazowe. Ponieważ wszyscy tak postępują, więc również ja powinienem się dostosować i postępować tak samo. Nikt nie zastanawia się, czy takie postępowanie poparte jest jakimkolwiek prawem pisanym. Popiera go społeczność, w której się obracasz i to wystarczy. Takie postępowanie nazywa się zwyczajem, a w handlu zwyczajem handlowym. Większość postępowania ludzi w życiu prywatnym i zawodowym, szczególnie w relacjach międzynarodowych, opiera się o prawo zwyczajowe.

W handlu międzynarodowym można wyróżnić 4 grupy zwyczajów:
 

  • zwyczaje towarowe, dotyczące całokształtu przebiegu transakcji handlu zagranicznego,
  • zwyczaje przewozowe, związane z trybem zawierania umów o przewóz w transporcie krajowym i międzynarodowym,
  • zwyczaje ubezpieczeniowe, dotyczące praktyki ubezpieczenia towarów,
  • zwyczaje rozliczeniowe, ustalające jednolite zasady rozliczeń w ramach różnych form płatności przyjętych w handlu zagranicznym, takich jak akredytywa dokumentowa i inkaso dokumentowe1.

Do ich przykładów można zaliczyć:
 

  • sposoby zawierania umów (np. strony dopuszczają, że milczenie jednej oznacza przyjęcie oferty),
  • powiadomienie o zmianach w umowach (np. gdy nie zastrzeżono pisemnej formy zmiany umowy, to oznacza możliwość stosowania zmian ustnych),
  • informowanie o awizacji - gdy wcześniej ustalono, że sprzedający będzie informował kupującego o wysyłce towaru na 7 dni przed wyjazdem pojazdu, to w kolejnych wysyłkach jest to dla sprzedającego obowiązujące(staje się zwyczajem),
  • zwyczajowe tolerancje ilościowe w towarze (np. dopuszczalna wysokość stłuczek szklanych ±2%),
  • zwyczajowe opakowania (np. bawełna w ryzach, ropa w baryłkach, papier w kartonach, blachy w paczkach, elementy metalowe pokrywane środkiem antykorozyjnym itp.),
  • zwyczajowe dopuszczalne tolerancje jakościowe (np. określony poziom wilgotności).
OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Damian Wójcik
kategoria:
Magazyn
01.02.2021
Karolina Berger
23.07.2018