Anna Baczkowska-Dobranowska
Anna Baczkowska-Dobranowska
Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych

Nauczycielka przedmiotów logistycznych w ZSZ nr 1 w Krakowie, doradca ADR. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie i Politechniki Krakowskiej, gdzie zdobywała wiedzę w zakresie gospodarowania odpadami i substancjami niebezpiecznymi oraz logistyki i transportu drogowego. Obecnie kończy studia podyplomowe "Logistyka i spedycja" dla nauczycieli.

Jej wiedza podparta jest licznymi certyfikatami, m.in. świadectwem przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych czy certyfikatem kompetencji zawodowych w międzynarodowym przewozie drogowym osób i rzeczy. Mimo tak bogatego doświadczenia, wciąż poszerza swoje kompetencje w zakresie ADR.

Kontakt:
http://www.euro-szkolenia.pl/
euroszkolenia@interia.pl

Towary niebezpieczne. Od czego zacząć?

ADR - umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), z języka angielskiego: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, została podpisana w Genewie 30 września 1957 roku. Polska przystąpiła do niej w 1975 roku i od tego czasu stosuje się do jej przepisów, które zmieniają się co dwa lata, w lata nieparzyste, o czym informują stosowne ustawy i oświadczenia rządowe.

Transport ADR, czyli właściwie czego? Zgodnie z definicją Umowy ADR, „towary niebezpieczne” to materiały i przedmioty, których przewóz jest zabroniony lub dopuszczony wyłącznie na warunkach podanych w ADR. Można je przewozić w sztukach przesyłki, luzem oraz w cysternach. Towary niebezpieczne mogą przyjmować postać stałą (jako materiały sypkie, granulowane, pastowate), ciekłą i gazową. Będą nimi zatem benzyna, niektóre rozpuszczalniki i farby, niektóre  nawozy sztuczne, wybrane kwasy, wiele gazów, jak choćby propan czy acetylen.

Butle z gazami (sztuki przesyłki)

Do towarów niebezpiecznych należą też ciecze i gazy, które ze względu na postać można przewozić tylko w sztukach przesyłki lub cysternami, oraz przedmioty zawierające towary niebezpieczne, na przykład zapalniczki, akumulatory, granaty, sztuczne ognie. 

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta