Anna Baczkowska-Dobranowska
Anna Baczkowska-Dobranowska
Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych

Nauczycielka przedmiotów logistycznych w ZSZ nr 1 w Krakowie, doradca ADR. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie i Politechniki Krakowskiej, gdzie zdobywała wiedzę w zakresie gospodarowania odpadami i substancjami niebezpiecznymi oraz logistyki i transportu drogowego. Obecnie kończy studia podyplomowe "Logistyka i spedycja" dla nauczycieli.

Jej wiedza podparta jest licznymi certyfikatami, m.in. świadectwem przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych czy certyfikatem kompetencji zawodowych w międzynarodowym przewozie drogowym osób i rzeczy. Mimo tak bogatego doświadczenia, wciąż poszerza swoje kompetencje w zakresie ADR.

Kontakt:
http://www.euro-szkolenia.pl/
euroszkolenia@interia.pl

Towary niebezpieczne. Od czego zacząć?

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych
 

Towary niebezpieczne zostały podzielone ze względu na rodzaj zagrożenia, jakie stwarzają, na 13 klas:

- klasa 1 - materiały i przedmioty wybuchowe
- klasa 2 - gazy
- klasa 3 - materiały ciekłe zapalne
- klasa 4.1 - materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne
i materiały wybuchowe stałe odczulone
- klasa 4.2 - materiały samozapalne
- klasa 4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
- klasa 5.1 - materiały utleniające
- klasa 5.2 - nadtlenki organiczne
- klasa 6.1 - materiały trujące
- klasa 6.2 - materiały zakaźne
- klasa 7 - materiały promieniotwórcze
- klasa 8 - materiały żrące
- klasa 9 - różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Każdemu towarowi niebezpiecznemu został przyporządkowany numer UN, czyli numer ONZ - czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału lub przedmiotu. Na przykład:

- UN 0333 – sztuczne ognie
- UN 1266 – wyroby perfumeryjne, zawierające łatwopalne rozpuszczalniki
- UN 1999 – smoły ciekłe, w tym oleje drogowe i asfalty upłynnione
- UN 2794 – akumulatory mokre, napełnione kwasem
- UN 2212 – azbest niebieski (krokidolit)

Oznakowanie towarów niebezpiecznych
 

Oprócz przynależności do klasy, towary niebezpieczne mają grupy pakowania, które określają natężenie zagrożenia dominującego, jakie stwarza dany towar niebezpieczny. I tak na przykład grupa pakowania oznaczona rzymską cyfrą I to grupa, w której występuje duże natężenie zagrożenia dominującego, grupa II oznacza średnie natężenie zagrożenia dominującego, a grupa III - słabe natężenie zagrożenia dominującego (np. kiedy materiał jest słabo żrący lub słabo trujący). Do każdej klasy towarów niebezpiecznych przyporządkowana jest nalepka z charakterystycznym piktogramem określającym jej dominujące zagrożenia. Może to być np. symbol płomienia, trupiej czaszki lub wybuchającego materiału.


Sztuka przesyłki oznakowana  nalepką oraz numerem UN

Warto zaznaczyć, że grupy pakowania nie występują we wszystkich klasach: nie ma grup pakowania na przykład w klasie 1, 2, czy 6.2.

Na sztukach przesyłki (czyli na opakowaniach) znajdziemy strzałki kierunkowe, które informują o sposobie ustawienia przesyłki (pionowo, grotami strzałek do góry).

Sztuki przesyłki oznakowane strzałkami kierunkowymi

Taki znak informuje o tym, że przesyłka zawiera materiały zagrażające środowisku

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Agnieszka Nowak
kategoria:
Spedycja
21.06.2022
Damian Wójcik
kategoria:
Magazyn
01.02.2021