dr inż. Bogusław Madej
dr inż. Bogusław Madej
ATUT-BM Sp. z o.o.

Ponad 50 lat pracy i doświad­czenia w transporcie. W swojej pracy zawodowej przez kilku­nastoletnie okresy był dyrekto­rem PKS w Częstochowie, kie­rownikiem Zakładu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, prezesem Akademii Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie, a obec­nie założył i prowadzi ATUT-BM Sp. z o.o. również w Warsza­wie. Autor lub współautor wielu wdrożeń naukowo-badawczych, kilkudziesięciu referatów konfe­rencyjnych i kilkunastu książek o tematyce transportowej. Wie­loletni wykładowca uczelniany oraz prowadzący szkolenia dla dorosłych. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowe, peda­gogiczne i praktyczne w trans­porcie drogowym.

Zasady załadunku pojazdów i mocowania ładunków

Każdego dnia tysiące samochodów ciężarowych transportuje po drogach ładunki. Niewłaściwie przygotowane do trasy pojazdy są niezwykle niebezpieczne dla kierowcy oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Zapoznaj się z tą lekcją, która dostarczy Ci wszelkich informacji, byś mógł być świadomym zagrożeń jakie wynikają z nieprawidłowego załadunku pojazdów czy mocowania ładunków. W lekcji znajdziesz:

  • zasady prawidłowego załadunku pojazdu,
  • zasady prawidłowego mocowania ładunków,
  • charakterystykę osprzętu mocującego,
  • istotę zapewnienia stabilności ładunku,
  • zagrożenia wynikające z nieprawidłowo załadowanego pojazdu lub umocowanego ładunku,
  • obowiązki i odpowiedzialność uczestników przewozu.

Pojazd jest przygotowany do transportu wtedy, gdy:

1. Ładunek jest prawidłowo rozmieszczony na podłodze skrzyni ładunkowej pojazdu.

2. Ładunek w pojeździe jest prawidłowo zamocowany.

 

Pierwszy warunek decyduje o obciążeniu osi pojazdu, a przekroczenie dopuszczalnych administracyjnych nacisków osi pojazdu na jezdnię jest podstawową przyczyną niszczenia dróg (powstawania kolein). W Polsce dopuszczalne naciski na drogę wynoszą 8 ton (nacisk podstawowy), drogi krajowe oznakowane czerwonymi tabliczkami dwucyfrowymi mają dopuszczalny nacisk 10 ton, a jednocyfrowymi – 11,5 tony. Autostrady i drogi ekspresowe przygotowane są na naciski 11,5 tony. Przeciążanie dróg ma charakter strat ekonomicznych (konieczność i naprawy).

Drugi warunek jest znacznie poważniejszy. Tu nie chodzi tylko o straty ekonomiczne, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo przewozu i ochronę przed stratami ludzkimi. Niezamocowany lub nieprawidłowo zamocowany ładunek może w czasie jazdy zostać zrzucony z pojazdu i doprowadzić do śmierci kierowcy lub przypadkowych osób znajdujących się w tym czasie w pobliżu pojazdu.

 

strona 1/5

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Agnieszka Nowak
kategoria:
Spedycja
21.06.2022
Damian Wójcik
kategoria:
Magazyn
01.02.2021