Oko na eksperta
Włodzimierz Połoz
Włodzimierz Połoz
Uniwersytet Łódzki

W 1977 r. uzyskał tytuł mgr inż. mech na Wojskowej Akademii Technicznej na specjalności Maszyny Inżynieryjne. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi i Politechniki Łódzkiej. Obecnie doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (katedra logistyki).

Do jego zainteresowań zawodowych należą zarządzanie i organizacja logistyki w przedsiębiorstwie, lean management, logistyka zwrotna, logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz System GS1, czyli systemy automatycznej identyfikacji.

Przez prawie 5 lat był specjalistą ds. wysyłek i gospodarowania odpadami w firmie Recticel.Ma wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel logistyki, był też trenerem w Studium Nowoczesnej Technologii. Od 2006 r. jest kierownikiem magazynów w firmie Modi.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Magazynie

kategoria:
Magazyn
11.01.2016

Bezpieczna i bezkolizyjna, a zarazem efektywna praca w magazynie współczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego czy usługowego, wymaga znajomości i praktycznego stosowania ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mnogość operacji, różnorodność stosowanego sprzętu i wyposażenia i wielość form przemieszczanych jednostek ładunkowych, wymagają szczególnej wiedzy i jej bezwzględnego stosowania w realizacji operacji przemieszczania i manipulacji w magazynie na co dzień.

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy z zachowaniem jej ergonomiczności to szeroko pojęte przepisy BHP. W swej głównej części obowiązujące pracodawców i pracowników – nakładających obowiązki, ale także dających uprawnienia stronom stosunku pracy.

Z lekcji dowiesz się:

1. Regulacje prawne 

1.1 Podstawowe obowiązki pracodawcy 

1.2 Prawa i obowiązki pracownika

2. Rodzaje zagrożeń oraz warunki przeciwdziałania im

2.1  Zagrożenia związane z magazynowanymi towarami

2.2  Zagrożenia ze strony urządzeń magazynowych

2.3 Zagrożenia ze strony konstrukcji budynku magazynowego

2.4 Oświetlenie pomieszczeń i dróg magazynowych

2.5 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w magazynie

2.6 Zagrożenia powodowane przez pracowników magazynowych


 

1. REGULACJE PRAWNE
 

Źródłem dla wielu przepisów normatywnych prawnej ochrony pracy jest - jako najwyższy akt prawny - Konstytucja.

Szczególnym zapisem dotyczącym ochrony zdrowia oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy są art. 66 i art. 68:

Art. 66 Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

Art. 68 Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

Najważniejszym aktem prawnym wydany na podstawie tego wśrodkśłaśnie zapisu jest Kodeks pracy uchwalony przez Sejm dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. nr 24, poz. 141)

 

1.1 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY
 

Podstawowe obowiązki pracodawcy zostały sformułowane w tej ustawie (art. 207 i 2071) w sposób następujący:

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a także jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnie­nie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności:

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • zapewnić przestrzeganie w zakładzie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usuwania uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wy­konanie tych poleceń,
 • pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązane znać (w zakresie nie­zbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków) przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • osoba kierująca pracownikami (np. kierownik magazynu) jest obowiązana:
  • organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i hi­gieny pracy,
  • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • organizować, przygotowywać i prowadzić pracę uwzględniając zabezpieczenie praco­wników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
  • dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przezna­czeniem.
  • informować pracowników o:
   • zagrożeniach dla zdrowia i życia na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładzie,
   • zasadach postępowania w przypadku wystąpienia awarii,
   • działaniach ochronnych i zapobiegawczych ograniczających i eliminujących powyższe zagrożenia,
   • pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji.

 

Strona 1/6