Oko na eksperta
Damian Wójcik
Damian Wójcik
nauczyciel logistyki, instruktor UTB

Wieloletni praktyk z doświadczeniem zawodowym zdobytym w branży logistyki magazynowej w międzynarodowych przedsiębiorstwach oraz u operatorów logistycznych.

Uprawnienia wymagane od operatorów wózków jezdniowych

kategoria:
Magazyn
11.02.2021

 

Z uwagi na ograniczenia czasowe zaświadczeń kwalifikacyjnych ustawodawca przewidział możliwość wydłużania ich ważności bez konieczności zdawania ponownie egzaminu przed komisja powołaną przez UDT. Należy złożyć stosowny wniosek, w którym operator oświadcza, że w ostatnich 5 latach wykonywał pracę na urządzeniu, którego dotyczy wniosek przez minimum 3 lata w zakresie ważności zaświadczenia4.

 

W toku aktualizacji przepisów określono również formę i zakres organizowania egzaminów dla operatorów UTB, które są przeprowadzane przez inspektorów UDT w składzie minimum dwuosobowym. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części egzaminu zdający otrzymuje 15 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Można popełnić maksymalnie 4 błędy. Wszystkie pytania egzaminacyjne są jawne i zostały opublikowane na stronie udt.gov.pl dla każdego urządzenia podlegającego pod dozór techniczny. Forma przeprowadzenia egzaminu może być pisemna lub elektroniczna. Część praktyczna natomiast jest przeprowadzana po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego i polega na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi urządzenia5. W tym przypadku brakuje jednak jednoznacznych wytycznych, które określałyby zakres sprawdzanych umiejętności podczas pracy określonym urządzeniem i każdy egzamin może wglądać zupełnie inaczej. Pozytywny wynik z obu części egzaminu uprawnia do uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia, które zostało przedstawione na zdjęciu 4.

Zdjęcie 4. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi określonego urządzenia.

źródło: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

 

 

 

 

 

 


1 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, isap.sejm.gov.pl [2021-01-12].

2 Ibidem.

3 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

4  Ibidem
5  Ibidem