TransID otrzymasz rejestrując się w aplikacji TransEdu, jeśli jej jeszcze nie masz, ściągnij ją i zarejestruj się.

Polityka prywatności

Niniejszy załącznik reguluje politykę stosowaną przez Trans.eu Group S.A. (dawniej: Logintrans sp. z o.o.) z siedzibą w Wysokiej, ul Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 104.500, 00 PLN w pełni opłacony (dalej: Administrator) oraz jej podwykonawców i podmioty powiązane, w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Użytkowników.

Niniejsza polityka odnosi się do usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem komunikatora Trans oraz poprzez strony internetowe (dostępnej pod adresem www.trans.eu, transinkasso.eu, trans.info, logintrans.com). Nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie.

Pliki Cookie

Administrator wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” do śledzenia wizyt Użytkowników, wystawianych i przyjętych ofert i zapisywania ich preferencji, jak np. języka i danych logowania. Jako że możliwe jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce internetowej, może dojść do uniemożliwienia korzystania ze wszystkich produktów i usług.

Dane w Google Analytics

Ruch na stronach Administratora monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te to np. używana przeglądarka lub adres IP., nie będą one nigdy udostępniane przez nas podmiotom trzecim.

Gromadzone dane

W celu korzystania z usług i produktów oferowanych przez Administratora należy zarejestrować konto za pośrednictwem Aplikacji TransEdu

Podczas rejestracji należy podać następujące dane: imię i nazwisko oraz e-mail. Dane są zbierane także biernie, tj. poprzez działanie strony (np. adres IP, rozdzielczość, lokalizacja, rodzaj przeglądarki)..

Wykorzystywanie danych

Informacje kontaktowe będą używane wyłącznie w celu:

  • niezbędnym dla wykonywania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację,
  • przesłania naszego biuletynu informacyjnego dot. zmian w oprogramowaniu, Regulaminie itp.
  • ​przekazania informacji dotyczących produktu, jeśli użytkownik wykaże odpowiednie zainteresowanie.

Gromadzone dane osobowe, Administrator może wykorzystywać także w celu przesyłania Użytkownikowi, za jego zgodą wyrażoną zgodnie z postanowieniami Regulaminu, informacji na temat aktualnych oraz przyszłych produktów i usług. Informacje te będą przesyłane za pośrednictwem maila w postaci kampanii informacyjnych lub reklamowych. Użytkownik może jednak zrezygnować z otrzymywania takich informacji, wysyłając wiadomość na adres info@trans.eu (tzw. cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej).

Po cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej wciąż mogą być przesyłane Użytkownikowi wiadomości w ramach biuletynu informacyjnego, dotyczące zmian w oprogramowaniu, Regulaminie itp.

Udostępnianie danych innym podmiotom

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika podmiotom zależnym i powiązanym z Administratorem a także podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Administrator dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując takie środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia).

Bez zgody użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, w których przekazanie następuję na skutek prawnie uzasadnionego żądania uprawnionego podmiotu (m.in. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości).

Przesyłanie danych poza Wspólnotą Europejską

Korzystając ze strony internetowej, produktów lub usług Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie danych osobistych przez Administrator poza obszar Wspólnoty Europejskiej w celu przetwarzania tych danych w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności.

Dostęp do danych

Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania lub sprzeciwiania się używaniu jego danych osobowych. Po otrzymaniu pisemnego żądania i dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika Administrator skoryguje lub usunie dane osobowe Użytkownika z bazy danych. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania użytkowników dotyczące usunięcia danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub zgodne z prawem cele biznesowe. Administrator umożliwia korygowanie większości danych osobowych w ramach równych funkcji oferowanych w ramach Serwisu Trans (np. samodzielnie poprzez edycję konta lub za pośrednictwem konsultanta).

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:

  • stosuje szyfrowanie SSL,
  • umożliwia dostęp do konta jedynie po wpisaniu prawidłowego loginu i hasła (zalecane jest ustawianie haseł, składających się z min. 6 znaków i zawierających duże i małe litery, znaki specjalne i cyfry), które w tajemnicy powinien zachować Użytkownik,
  • Kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
  • Udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem 02/08/2011. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w naszej polityce, zarządzaniu, prawie lub jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie http://www.trans.eu/pl/polityka-prywatnosci.html wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

***

Informacje kontaktowe

– W razie pytań lub uwag odnośnie polityki prywatności prosimy o kontakt z Administratorem: Trans.eu Group S.A. (dawniej: Logintrans sp. z o.o.), Wysoka, ul. Chabrowa 4, 52-200 Wrocław 65

email:info@trans.eu