TransID otrzymasz rejestrując się w aplikacji TransEdu, jeśli jej jeszcze nie masz, ściągnij ją i zarejestruj się.

Regulamin korzystania z aplikacji

Aplikacja TransEdu pozwala na zapoznanie się z oprogramowaniem opartym na funkcjonowaniu systemu Trans.eu wykorzystywanego w całej Europie Transportowej. Poniższy regulamin mówi o zasadach korzystania z tejże aplikacji.   

Regulamin korzystania z aplikacji TransEdu

Aplikacja TransEdu pozwala na zapoznanie się z oprogramowaniem opartym na funkcjonowaniu platformy Trans.eu, wykorzystywanego w całej Europie Transportowej. Poniższy regulamin mówi o zasadach korzystania z tejże aplikacji.   

1. Definicje
1.1 TransEdu (zwana także „Grą”) - gra edukacyjna, będąca symulacją istniejącej Europejskiej Giełdy Transportowej Systemu Trans.eu (www.trans.eu), której administratorem jest Organizator. Gra jest przeznaczona dla osób fizycznych, a udostępniana w wersji:
a) Otwartej – dostępnej dla każdego, kto wypełni formularz rejestracyjny, założy konto i przystąpi do Gry,
b) Zamkniętej – tworzonej przez uprawnionych graczy w ramach grup, do której dostęp mają tylko zaproszeni gracze.

1.2 Organizator – Trans.eu Group S.A. (dawniej: Logintrans sp. z o.o.) z siedzibą w Wysokiej posiadająca adres: ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000720763, NIP: 8942764658, REGON: 932920615, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 104.500,00 zł.
1.3 Uczestnicy (Uczestnik) – osoby fizyczne, które zainstalowały Grę, wypełniły formularz rejestracyjny oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie informacji podanych w formularzu w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rejestracji i korzystania z Gry. Kategorie Uczestników są następujące:
a) Gracz – każdy Uczestnik, który posiada podstawowe uprawnienia i gra w wersję Otwartą,
b) Student – Uczestnik, który może grać zarówno w wersji Otwartej jak i Zamkniętej, o ile otrzymał dostęp do grupy od Profesora,
c) Profesor – Uczestnik posiadający uprawnienia do zakładania grup w wersji Zamkniętej oraz ich edytowania (zmieniać nazwę, usuwać).
1.4 Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Uczestnikowi Gry. Proces logowania wymaga podania Loginu i Hasła.

2. Zasady Gry
2.1  TransEDU stanowi symulacje Giełdy Transportowej Systemu Trans.eu.
2.2 Uczestnicy wcielają się w role przewoźników, podejmujących zlecenia wolnych ładunków z tabeli ofert giełdowych.
2.3 Celem gry jest zarabianie pieniędzy na podjętych zleceniach poprzez właściwe dobieranie ofert i zleceniodawców, przy użyciu narzędzi które oferuje Giełda Trans.
2.4 Przewoźnik, niepodejmujący aktywności, traci pieniądze.
2.5 Przewoźnik niewłaściwie wybierający kontrahenta może nie uzyskać zapłaty za wykonany transport

3. Rejestracja w TransEdu
3.1 Utworzenie i korzystanie z konta w Grze jest dobrowolne i bezpłatne.
3.2 Rejestracja i aktywacja konta przebiega za pośrednictwem formularza rejestracyjnego w TransEdu oraz adresu poczty elektronicznej. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza.
3.3 Uczestnik godzi się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2004, Nr. 96,poz. 959).
3.4 Uczestnik powinien podać prawdziwe dane w trakcie rejestracji. Organizator nie weryfikuje prawdziwości podanych danych i informacji i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
3.5 Uczestnik jest zobowiązany do osobistego udziału w Grze. Niedozwolone jest udostępnianie konta, loginu lub kasła osobom trzecim. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia konta, loginu lub hasła osobom trzecim.
3.6 Uczestnik ma obowiązek wykorzystywania konta zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz działania w sposób nienaruszający praw innych Uczestników.
3.7 Uczestnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z udziału w Grze, co skutkuje zablokowaniem jego konta. Podstawą takiej blokady jest przesłanie Organizatorowi drogą elektroniczną informacji o odpowiedniej treści, wskazując swój login i dane rejestracyjne.
3.8 Organizator ma prawo do uchylenia autoryzacji i blokady/usunięcia konta, w przypadku naruszania niniejszego Regulaminu lub podejmowania przez Uczestnika działań, które mogą wyrządzić szkodę innym Uczestnikom lub Organizatorowi.

4. Polityka Prywatności
4.1 Administratorem danych osobowych zamieszczonych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym i przekazanych Organizatorowi w trakcie korzystania z Gry jest Organizator.
4.2 Organizator dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, a w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych. Organizator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, pozycja 883 ze zmianami), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
4.3 Podstawa przetwarzania danych osobowych dobrowolnie podanych w formularzu rejestracyjnym jest zgoda Uczestnika.
4.4 Dane są gromadzone i przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu umożliwienia Uczestnikom udziału w Grze, a w szczególności: ich identyfikacji pomiędzy sobą, gromadzenia danych na koncie danego Uczestnika, kontaktowania się Organizatora z Uczestnikiem oraz publikowania informacji o najlepszych Uczestnikach.
4.5 Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych w serwisie Systemu Trans.eu w zakresie promocji TransEdu.

5. Odpowiedzialność
5.1 Wszystkie opracowania i treści zawarte w TransEdu mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
5.2 TransEdu nie udziela porad lub rekomendacji dotyczących zawierania transakcji na rzeczywistej Giełdzie Trans Systemu Trans.eu. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Uczestnik w wyniku zawarcia w rzeczywistości którejkolwiek z symulowanych transakcji.
5.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Uczestników. Treści umieszczane przez Uczestników nie są poglądami i opiniami Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usunięcia treści niezgodnych z przepisami lub zasadami funkcjonowania Giełdy określonymi w Regulaminie świadczenia usług i bezpieczeństwa Systemu Trans.eu, opublikowanym na stronie internetowej www.trams.eu/regulamin.
5.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarie występujące w oprogramowaniu Gry, wynikłe z przyczyn niezawinionych przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
a) okresowe wyłączenie systemu komunikatora oraz dostępu do TransEdu;
b) utratę wszystkich danych Uczestników znajdujących się na serwerach Organizatora.

6. Postanowienia końcowe
6.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej do TransEdu przysługują Organizatorowi. Korzystanie z TransEdu na podstawie niniejszego Regulaminu oraz odrębnej Umowy Licencyjnej, nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw własności intelektualnej do TransEdu i oprogramowania Systemu Trans.eu. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej do TransEdu i oprogramowania Systemu Trans.eu, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób TransEdu i oprogramowania Systemu Trans.eu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora,
b) korzystanie z TransEdu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami,
c) niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych, tekstowych i graficznych TransEdu lub zakłócanie systemu informatycznego Organizatora w inny sposób,
d) pobieranie zawartości części lub całości oprogramowania TransEdu, w szczególności baz danych Uczestników i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora.
6.2 Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Organizatora, bez podawania przyczyn. Zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie http://edu.trans.eu/regulamin. 
6.3 Zalogowanie dokonane po ogłoszeniu zmiany Regulaminu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Uczestnika.
6.4 W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien powstrzymać się od zalogowania do TransEdu i niezwłocznie powiadomić Organizatora o takiej decyzji celem zablokowania konta.