ADR

31.03.2021

ADR

Konwencja dotycząca przewozu towarów niebezpiecznych ma fundamentalny wpływ na bezpieczeństwo na drogach, dlatego wiąże się z wieloma wymogami dla firmy transportowej realizującej ten rodzaj usługi. ADR jest bowiem konwencją, której zawsze należy przestrzegać i dokładać wszelkich starań, aby każda czynność związana z obsługą i transportem ładunków ADR była w pełni zgodna z założeniami konwencji. Wiele firm transportowych uległo presji otoczenia, oferując transport ładunków niebezpiecznych, niestety nieznajomość przepisów sprawiła, że wiele z nich spotkało się z wysokimi karami za nieprawidłowości. Warto ich uniknąć i zastosować się do rozporządzenia w stu procentach, aby proces transportu był szybki i całkowicie bezpieczny zarówno dla otoczenia, jak i finansów obu stron umowy.

Główne założenia ADR – przewóz towarów niebezpiecznych w praktyce

W założeniu ADR to konwencja zapewniająca pełne bezpieczeństwo podczas transportu ładunków niebezpiecznych, która ma chronić zarówno obsługę procesu transportowego, jak i osoby oraz mienie postronne. Właśnie z tego względu wszelkie wymogi stawiane przez rozporządzenie są rygorystyczne, a ich spełnienie w wielu firmach transportowych łączy się z problemami natury prawnej i logistycznej.

Podstawowe wymogi ADR są skierowane do kierowców oraz innych osób mających bezpośredni udział w przewozie ładunków niebezpiecznych. Wszyscy członkowie załogi muszą mieć ukończone 21 lat w chwili rozpoczęcia transportu, muszą także dysponować kwalifikacjami uprawniającymi do pełnienia tego typu usług. W Polsce należy między innymi ukończyć dość zaawansowany i wymagający kurs ADR i zdać z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy. Po pozytywnym zdaniu testu kierowca otrzymuje zaświadczenie wydawane przez PWPW (Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych).

Konwencja ADR ma postać umowy z dwoma załącznikami, które rygorystycznie definiują wszelkie wymogi i określają w precyzyjnym stopniu wszystkie czynności transportowe i nie tylko. Umowa jest nowelizowana co dwa lata.

Załączniki A i B w umowie ADR

Umowa ADR składa się z dwóch załączników, które odpowiadają za zupełnie odrębne zagadnienia. Załącznik A jest znacznie szerszy niż załącznik B i zawiera wszelkie przepisy ogólne, klasyfikację oraz wykaz towarów niebezpiecznych wraz z wszystkimi szczegółami i informacjami na temat zwolnień. W załączniku znajdziemy również przepisy na temat stosowania cystern oraz odpowiednich opakowań transportowych, a także opis procedur nadawczych. Ponadto w załączniku znajdują się informacje na temat warunków przewozu, załadunku oraz rozładunku towaru, a także klas niebezpieczeństw.

Załącznik B z kolei stanowi źródło wiedzy na temat wymagań stawianych przez umowę względem członków załogi oraz wyposażenia pojazdu transportowego. Są w nim także zawarte informacje na temat niezbędnej dokumentacji czy konstrukcji pojazdu i jego dopuszczenia do ruchu. Załącznik B ma bowiem za zadanie głównie zapewnić bezpieczeństwo podczas samego procesu transportu, dlatego definiuje wszelkie systemy zabezpieczeń i nie tylko.

Warto wiedzieć, że można skorzystać z furtki prawnej w postaci ADR na wyłączeniu. Polega ona na wyłączeniu wymagań względem ADR w przypadku, gdy nie zostanie przekroczona ilość materiałów niebezpiecznych.

Czym są towary niebezpieczne?

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych według umowy ADR została podzielona na 9 klas. W klasie pierwszej znajdziemy materiały oraz przedmioty wybuchowe, w klasie drugiej same gazy, a w klasie trzeciej materiały zapalne w stanie ciekłym. Klasa czwarta dzieli się na trzy podklasy – w pierwszej podklasie znajdują się materiały zapalne w stanie stałym oraz surowce samoreaktywne, w podklasie drugiej materiały samozapalne, a w trzeciej surowce wytwarzające gazy palne po zetknięciu z wodą. Klasa piąta zawiera materiały utleniające oraz nadtlenki organiczne, szósta zaś materiały trujące i zakaźne. Siódma klasa obejmuje materiały promieniotwórcze, ósma – żrące, a dziewiąta pozostałe materiały niebezpieczne.

Podstawowe szkolenie ADR

ADR podstawowe to szkolenie mające na celu uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do przewozu towarów niebezpiecznych. Kurs ten odbyć mogą osoby po ukończeniu 21 lat z prawem jazdy kategorii B lub C bądź C+E, które spełniają wszelkie wymogi stawiane przez ustawę o transporcie i ruchu drogowym. W zakres kursu wchodzą wszystkie zagadnienia na temat ADR. W trakcie jego trwania zostaną omówione obowiązki kierowcy realizującego transport materiałów ADR, omówienie podstawowych typów zagrożeń, a także wymagania dotyczące samego przewozu względem pojazdu oraz operatora. Kurs zawsze powinien obejmować także działania w razie zagrożenia, użycie odpowiednich środków bezpieczeństwa czy też określić zakres odpowiedzialności cywilnoprawnej podczas realizacji usługi.

Kurs podstawowy ADR powinien zająć około 24 godzin lekcyjnych, a kończyć się egzaminem państwowym w formie pisemnej. Pytania mają sprawdzić zakres wiedzy uzyskanej przez uczestnika kursu. Do pozytywnego zdania testu wystarczy pozytywna odpowiedź na 66% pytań.

Naruszenia i nieprawidłowości podczas przewozu ADR

Państwowy egzamin oraz dość długi czas trwania kursu przeraża wiele osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień ADR, przez co niektóre firmy transportowe realizują tę usługę bez spełnienia wymagań stawianych przez prawo. To bardzo duży błąd, z którym wiążą się ogromne koszty, w szczególności wówczas, kiedy dojdzie do wypadku. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej.

Każde przewinienie związane z nieprawidłowościami podczas przewozu ADR bez uprawnień wiąże się z mandatem w bardzo dużej wysokości. Warto wśród nich wymienić np. brak świadectwa dopuszczenia ADR – 6000 zł, brak zaświadczenia ADR kierowcy – 2000 zł, przewóz niebezpiecznych towarów luzem, gdy prawo wymaga ich prawidłowego zamocowania – 6000 zł. Przepisy ADR nakładają na kierowcę i firmę transportową karę w wysokości 5000 zł za przewóz w sąsiednich komorach cysterny towarów reagujących ze sobą niebezpiecznie. Kar jest jednak dużo więcej, dlatego zachęcamy do spełnienia wszelkich wymogów związanych z przewozem ADR. 


Szukasz kontrahentów w transporcie ADR ? sprawdź naszą giełdę logistyczną!