Certyfikat kontrolny towarów

18.03.2022

Certyfikat kontrolny towarów

Pewność odnośnie do tego, że procedura transportowa została zakończona pomyślnie, wymaga potwierdzenia odbioru towarów. To wymaga również wystawienia odpowiedniej dokumentacji, w tym potwierdzenia stanu jakościowego transportowanych produktów. To gwarantuje certyfikat kontrolny towarów – dokument potwierdzający spełnianie wszelkiego rodzaju norm określanych przez przepisy kraju, do którego trafiają produkty lub w zależności od warunków opisanych w zawartym kontrakcie. Co warto wiedzieć o tego typu dokumencie?

Certyfikat jakości towaru – czym jest?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym w ogóle jest certyfikat jakości towaru, zwany również certyfikatem kontrolnym towaru (Goods Control Certyficate). Z zasady jest to specyficzny dokument, który jest wystawiany wyłącznie przez uprawnione do tego służby. Te potwierdzają, że jakość opisanych towarów jest zgodna ze wskazanymi normami krajowymi bądź też międzynarodowymi. W tego typu dokumencie z powodzeniem można również wskazać, że odpowiada on przepisom z kraju importującego.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby certyfikat dotyczył specyficznych warunków, które zostały zawarte w kontrakcie pomiędzy obiema stronami usługi przewodu transportowego. Z zasady uzyskanie tego dokumentu potwierdzone przez odpowiedni urząd jest wskazaniem, że towary są odpowiedniej jakości spełniającej normy, a zatem klient zyskuje pewność, że zawierana transakcja spełni jego oczekiwania.

Uzyskanie gwarancji o jakości i bezpieczeństwie

Co do zasady certyfikat towaru jest najlepszym gwarantem potwierdzającym, że transport konkretnych towarów będzie nie tylko bezpieczny, ale i same produkty są odpowiedniej, wysokiej jakości. Z zasady uzyskanie takiej gwarancji może dotyczyć praktycznie wszystkich towarów. Mogą być to zarówno produkty spożywcze, jak i ogólnoprzemysłowe czy też elektryczne. Część produktów może wymagać specjalnego oznakowania np. CE. Jest to potwierdzenie pozytywnego przeprowadzenia procesu opartego na sprawdzeniu i certyfikacji danych towarów. A jakie typy produktów obowiązkowo muszą posiadać ten certyfikat? 

Kompletna lista tego typu towarów jest przedstawiona przez Dyrektywy Nowego Podejścia. Jeśli jakiś towar nie jest zobowiązany do posiadania certyfikatu, wciąż można postawić na jego uzyskanie. Nawet przy dobrowolnym, nieobligatoryjnym zajmowaniu się transportem jest to znakomity sposób na uzyskanie pewności, że dany towar spełni nasze oczekiwania.

Kto prowadzi certyfikację?

Certyfikat jakości towaru jest prowadzony przez odpowiednie, notyfikowane jednostki, które posiadają stosowną akredytację zezwalającą na prowadzenie badań w danym zakresie. Zazwyczaj akredytacja odnosi się do konkretnej grupy produktów, gdyż w praktyce trudno znaleźć jedną jednostkę, która miałaby możliwość sprawdzenia absolutnie każdego rodzaju dóbr. Jeśli do kraju importowane są produkty, producent bądź też dystrybutor musi potwierdzić zgodność danego wyrobu z wymaganiami, jakie są określone w prawie przez polskie normy, dyrektywy oraz rozporządzenia. Z zasady unijne dyrektywy dotyczą tego, czy dane towary w konkretnej jednostce mają obligatoryjną certyfikację, czy też jest to w pełni dobrowolne.

Certyfikat towaru – jak go zdobyć?

Jak zostało to zaznaczone wcześniej, każda jednostka notyfikowana zajmuje się ściśle określonymi kategoriami produktów, które otrzymują stosowane certyfikaty. Certyfikat towaru jest uzyskiwany po przeprowadzeniu szeregu działań. Wśród nich można wymienić dokładne sprawdzenie dokumentacji, a także zbadanie towaru w odniesieniu do zapisów prawnych, potwierdzających zgodność z normami. Prace certyfikujące są oparte na obowiązującym prawie krajowym oraz europejskim. Istotne są przy tym normy oraz dyrektywy, a także odpowiednie specyfikacje techniczne, które dostarcza jednostka chcąca uzyskać certyfikację.

Początek procesu certyfikacji rozpoczyna się od poprawnego zidentyfikowania norm oraz pełnego zharmonizowania dyrektyw, które odnoszą się do konkretne produktu. Następnie przechodzi się do precyzyjnego określenia parametrów, jakie muszą być spełnione, co odbywa się na podstawie konkretnych norm. To pozwala na przystąpienie do analizy dokumentacji technicznej oraz do przeprowadzenia odpowiednich badań. Na końcu przeprowadza się testy bezpieczeństwa oraz audyt, który jest dostosowany do konkretnej specyfiki produktu oraz wymaganej certyfikacji.

Jak się starać o certyfikat jakości CE?

Przyjęło się, że oznakowanie certyfikatem kontrolnym towaru CE dotyczy większości produktów zarówno codziennego użytku, jak i maszyn przemysłowych. Tego typu certyfikat jest najwyższym możliwym świadectwem jakości oraz pełnego bezpieczeństwa wyrobu. Istotne jest to, że staranie się o uzyskanie certyfikatu wymaga poddania produktów wszelkiego rodzaju badaniom oraz pomiarom mającym na celu przetestowanie towarów zgodnie z ustalonymi zasadami. Te zaś są zatwierdzone oficjalnie przez Unię Europejską.

Dlaczego warto starać się o uzyskanie certyfikatu CE?

Dzięki pozytywnemu zakończeniu procesu certyfikacji możliwe jest uzyskanie oznaczenia CE. To zaś wiąże się z określonymi następstwami. Przede wszystkim produkt oznaczony tym certyfikatem wprost mówi o tym, że jego zakup jest bezpieczny. Co za tym idzie, taki towar nie stanowi zagrożenia zarówno dla potencjalnego klienta, jak i dla jego bliskich. Oznacza to, że certyfikat CE zwiększa atrakcyjność towaru i uwiarygadnia jego jakość. To właśnie potwierdzenie niezwykle wysokiej jakości danego produktu jest szczególnie cenne dla firm starających się o certyfikację swoich produktów.

Przedsiębiorca uzyskujący certyfikat jakości CE może dostrzec również korzyści związane z systemem pracy i wzrostem zaufania do samej firmy. Certyfikat kontrolny towaru jest bowiem świadectwem zdrowia, bezpieczeństwa oraz dbania o higienę pracy w zakładzie. Między innymi dlatego w przemyśle tak wyraźnie stawia się na to, aby prace były wykorzystywane przy certyfikowanych maszynach. To zwiększa motywacje pracowników, którzy wiedzą, że pracodawca ma na uwadze ich bezpieczeństwo i komfort pracy.

Co wyróżnia certyfikat importowy?

Jednym ze specyficznych certyfikatów kontrolnych towarów jest certyfikat importowy. Jest on wydawany na wniosek:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, ale za to ze zdolnością prawną.

Certyfikat ten służy do okazywania go władzom poza granicami Polski i pozwala na zaświadczenie o tym, że dany podmiot jest wiarygodny. Dotyczy to zwłaszcza surowców o znaczeniu strategicznym. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku o wydanie certyfikatu importowego. Do niego konieczne jest dołączenie załączników. Całość dokumentacji to:

 • wniosek o wydanie wskazanego certyfikatu importowego związanego z towarami o znaczeniu strategicznymi,
 • kopia certyfikatu zgodności,
 • oświadczenie o posiadaniu koncesji bądź stosownych uprawnień do prowadzenia działalności związanej z obrotem towarem o znaczeniu strategicznym,
 • oryginał projektu umowy dotyczącej obrotu,
 • oryginał umowy dotyczącej obrotu,
 • oryginał zgody odpowiedniego zagranicznego organu umożliwiającego dysponowanie danym towarem.

Certyfikacja weryfikacji dostawy

Podmioty posiadające certyfikat importowy z powodzeniem mogą wystąpić o wydanie certyfikatu weryfikacji dostawy. Dzięki temu dokumentowi jest możliwe stwierdzenie, że zgodnie z prawem prowadzimy obrót towarami (np. uzbrojeniem) na terenie Polski. Co powinien zawierać taki certyfikat?

 • Nazwę importera bądź odbiorcy oraz dostawcy wraz z adresami ich siedzib.
 • Nazwę oraz opis towaru transportowego o znaczeniu strategicznym.
 • Numer kontrolny, a także ilość, wartość i opis ostatecznego wykorzystania transportowanego towaru.
 • Numer zgłoszenia celnego, numer drogowego lub morskiego listu przewozowego bądź innego dokumentu, który będzie potwierdzać przywóz towarów, o których mowa.
 • Potwierdzenia wiarygodnych dowodów dokonania dostawy oraz wprowadzenia towarów istotnych strategicznie na teren kraju przy zachowaniu przepisów prawa.