TransID otrzymasz rejestrując się w aplikacji TransEdu, jeśli jej jeszcze nie masz, ściągnij ją i zarejestruj się.

Blog

EDUKACJA W BRANŻY TSL. WYNIKI BADAŃ CZ. I - STUDENCI I UCZNIOWIE

22.08.2018

Będąc biliskim obserwatorem świata logistycznego, szkolnego i akademickiego napotykaliśmy się z różnymi często sprzecznymi wyobrażeniami tego kim jest absolwent logistyki oczami branży, szkoły i jego samego. Zależało nam również na tym, aby poznać opinię branży względem stanu faktycznego, a oczekiwaniami dotyczącymi zatrudnianych absolwentów. Dlatego zleciliśmy przygotowanie badań zbierających opinie, potrzeby i wyobrażenia wszystkich zainteresowanych. Sondażem zostało objętych kilka grup. W czerwcu i lipcu otrzymaliśmy ponad 900 wypełnionych ankiet od (251) studentow, (85) uczniów, (60) wykładowców, (71) nauczycieli, (306) pracodawców z firm transportowych, (107) pracodawców z firm spedycyjnych, (18) pracodawców w zakładów produkcyjnych oraz (15) pracodawców sektora magazynowego. Celem badania było skorelowanie potrzeb, możliwości oraz stanu faktycznego 3 głównych grup połączonych logistyką, tj (336) uczących się, (131) nauczających i (446) zatrudniających. 

 

W 1.części publikowanych wyników przedstawimy to, co do powiedzenia mieli studenci i uczniowie. W kolejnych częściach pojawią się dane nawiązujące do wyników pozostałych grup. 336 studentów i uczniów zapytaliśmy o poziom kształcenia, stopień przygotowania prowadzących i oceny krytyczne (jeśli występowały) względem swojej uczelni i szkoły logistycznej. Zapytaliśmy również czego im brakuje w toku edukacji, czy korzystają z alternatywnych metod nauczania i co mają w najbliższych planach.

I STUDENCI

Jak oceniasz poziom kształcenia logistycznego na swojej uczelni?

W pytaniu należało zaznaczyć ocenę w 5-stopniowej skali. Ze względu na zbyt małą liczbę oddanych głosów nie publikujemy wyników 6 województw. Średnia dla całego kraju wyniosła 3.42. Wśród uczelni szczególnie przez studentów chwalonych uplasowała się Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (wynik 4,13), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (3.89) czy Politechnika Łódzka (3.67). Średnia 3.42 nie napawa optymizmem, ale też nie straszy. 15% wystawiło swoim uczelniom najwyższą notę, a 46% przyznało ocenę 4. 

Według naszych badanych, uczelnie logistyczne w województwach Pomorskim, Zachodniopomorskim oraz Rzeszowskim są najlepiej oceniane. Ocena dla najlepszego województwa to szkolne "cztery z minusem", jest zdecydowanie pozytywnym głosem na mapie Polski.

OCENA POZIOMU KSZTAŁCENIA LOGISTYCZNEGO Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA

 

Jak oceniasz przygotowanie prowadzących do odbywających się zajęć logistycznych?

Gdy przyszło ocenić konkretne osoby, studenci wyrazili więcej przychylności. Zdecydowana większość (55%) ocenia przygotowanie prowadzących jako "raczej pozytywnie".
17,5% wystawiło ocenę pozytywną, a niezdecydowani ("ani pozytywnie, ani negatywnie") stanowili 19.9%. Niedużo więcej mieli do powiedzenia studenci, gdy przyszło o wymienienie braków u wykładowców i wcale nie chodzi tu o nieśmiałość. Niemal wszystkie bowiem uwagi dotyczyły praktyki, a w zasadzie właśnie jej braku u prowadzącego. Mówiąc o praktyce zwrócono także uwagę na przewagę teorii nad praktycznymi rozwiązaniami, stare metody nauczania oraz... zbytnią pobłażliwość wobec uczącego się. Nieliczne przypadki powiedziały o niezapowiedzianych zmianach w programie i harmonogramie studiów.   

W nawiązaniu do metod nauczania zapytaliśmy również o wykorzystywanie przez prowadzących innych, pozawykładowych form nauczania, typu e-learning, film czy gra. 85% ankietowanych uważa takie metody za pozytywne, lub raczej pozytywne. Głosów negatywnych brak. W przypadku 20% badanych otrzymaliśmy odpowiedzi o braku takich zajęć. Trudno powiedzieć z czego wynika fakt, że co piąty student nie spotkał się z takimi formami nauczania. Państwo prowadzący, nie bójcie się!

Zapytaliśmy więc studentów czego jeszcze brakuje im na studiach logistycznych. Wśród najczęstszych odpowiedzi wybraliśmy i pogrupowaliśmy najważniejsze. 

Pamiętać należy, że są to opinie wyłonione spośród 250 respondentów i każda dotyczy innej sytuacji. Z powyższych wyłania się jednak obraz świadomego studenta wskazującego na odczuwalne braki edukacyjne. Oprócz oczywistej chęci poznania praktycznych problemów logistycznych, na uwagę zasługuje świadomość potrzeby nauki języka branżowego czy możliwość korzystania z programów logistycznych także poza murami uczelni. 

Ostatnie pytanie dotyczyło przyszłości, jaką przed sobą malują studenci logistyki. Zapytaliśmy o chęć pracy w branży oraz oczekiwane warunki finansowe w pierwszym roku zatrudnienia.

Optymizmem napawa 92% chęć podjęcia pracy w logistyce. Tym bardziej, że wg badań Work Service 53% Polaków nie pracuje w zgodzie z ukończonym kierunkiem studiów. A jakiej wysokości pensje chcięli by otrzymywać studenci w pierwszym roku zatrudnienia? Najwyżej wycenili siebie osoby planujące zająć się pracą logistyczną przy produkcji (3038 pln, netto), a najniżej Ci, którzy myślą o pracy w zaopatrzeniu (2740 zł netto). 

Wskazania studentów nie wydają się być wygórowane. W 3. częsci publikowanych wyników (badanie pracodawców) będziemy korelować z tym, co dla absolwentów ma do zaproponowania branża 

II UCZNIOWIE

Uczniowie w mniejszej liczbie przystąpili do badania. Pomimo tego, wyniki zbliżone są w kilku miejscach do opinii starszych kolegów z uczelni wyższych. Wśród ankietowanych zabrakło mieszkańców województwa lubelskiegu i lubuskiego. Przepytaliśmy 85 osób. Pierwsze pytanie dotyczyło oceny poziomu nauczania w szkole o profilu logistycznym. Uczniowie przydzielali szkole oceny od 1 do 5.  

Uczniowie oceniają poziom kształcenia pozytywnie ze wskazaniem w stronę wartości środkowej – średnia 3,78 jest nieco wyższą od oceny uczelni przez studentów (3.43). Taki wynik może dziwić zważywszy choćby na to, że studenci zazwyczaj otrzymują łatwiejszy dostęp do technologii czy samego biznesu, a tym samym do doświadczenia. Być może wynika to z mniejszej próby badawczej lub... mocniej wyrobionego "oka krytyka" wśród studentów. Zapytaliśmy więc jak uczniowie oceniają swoich prowadzących?

W przypadku oceny prowadzących, uczniowie są dla nauczycieli również wyrozumialsi w ocenach od studentów. 50.6% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź "Raczej pozytywnie" a kolejne 29.5% wybrało "pozytywnie" gdzie studenci odpowiednio zaznaczali 55% i 17.5%. Niewiele ponad 17% uczniów udzieliło odpowiedzi uśredniającej "Ani pozytywnie, ani negatywnie".

Zapytaliśmy więc respondentów wprost czego im brakuje w szkole, by mogli lepiej przygotować się do pracy w branży. Odpowiedzi pogrupowaliśmy w podobny sposób jak wypowiedzi studentów. 

W obu przypadkach (studenci i uczniowie), uczącym się logistyki brakuje przede wszystkim spotkania się z logistyką w jej środowisku, dostępu do technologii i zmian w metodach nauczania. W przypadku tego ostatniego sprawdziliśmy czy na zajęciach wykorzystuje się inne formy podawania wiedzy typu film, e-learning czy gra. Jak się okazało wynik był tu skromniejszy niż w przypadku uczelni (85% studentów odpowiedziało pozytywnie). 

 

Co czwarty uczneń szkoły logistycznej nie spotkał się w toku swojej edukacji z innymi od klasycznych metod prezentowania wiedzy. W badaniu przeprowadzonym na nauczycielach wyjaśnimy co może być tego powodem. 25% to całkiem sporo w stosunku do 15% studentów, tym bardziej, że 95% uczniów uważa takie formy za "raczej pozytywne" lub "pozytywne".
W ostatnim pytaniach zapytaliśmy respondentów o plany na przyszłość. Aż 60% myśli o kontynuowaniu nauki na studiach logistycznych. Co trzeci uczeń chce po szkole rozpocząć karierę zawodową. 

Wśród osób, które myślą o rozpoczęniu pracy rozesłaliśmy pytanie dotyczące oczekiwanych zarobków w pierwszym roku. Oto jakie otrzymaliśmy odpowiedzi. Ze względu na ograniczone specjalizacje w szkołach logistycznych (transport, spedycja, magazynowanie), nie zadawaliśmy pytań o konkretną gałąż branży. Otrzymana średnia wyniosła 2500 zł netto. Najniższa wskazana w pierwszym roku pensja wyniosła 1 200 zł, a najwyższa 4 000 zł. Oczekiwania studentów okazały się zrozumiale wyższe, ale nie są to zawrotne sumy (2867 zł netto).

 


 

Badania zostały zrealizowane na zamówienie TransEdu, w celu ocenienia potrzeb wszystkich stron, którym zależy na właściwym przygotowaniu ucznia/ studenta logistyki do pracy. W drugiej części opracowania przedstawimy wyniki badań przeprowadzone na grupie wykładowców i nauczycieli logistyki, a w trzeciej pracodawców.