Eksporter
23.07.2021

Eksporter

Definicja jasno wskazuje na to, że eksporterem może być zarówno państwo, jak i zorganizowany podmiot gospodarczy. Często jest nim przedsiębiorstwo uczestniczące w wymianie handlowej. Co ciekawe, transport dóbr pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej nie jest traktowany jako eksport. Pojęcie eksportera oznacza tę stronę umowy, która jest właścicielem towarów lub ma prawo do ich dysponowania. Możliwa jest jednak sytuacja, w której podobne prawo do dysponowania tymi samymi towarami ma osoba z siedzibą poza Unią Europejską na podstawie umowy, dla której odbywa się wywóz towarów - wtedy eksporterem może być strona umowy mająca swoją siedzibę we Wspólnocie. Należy zaznaczyć, że każdy eksporter, który chce uzyskać świadectwo przewozowe, musi wykazać na żądanie władz celnych kraju eksportu to świadectwo w każdym przypadku. Konieczne jest wtedy również okazywanie dokumentów związanych z pochodzeniem produktów, a także dokumentów, w których zapisano wszelkie inne wymogi konieczne do wystawienia świadectwa. Nie można zapomnieć, że eksporterzy muszą płacić podatki od wysyłanych dóbr, czyli tak zwane cła eksportowe.

Eksport – definicja

Kiedy można uznać transport za eksport? Gdy wywieziony towar trafia do krajów spoza Unii Europejskiej, a także dokonywany jest w ramach opłacanych dostaw towarów. Co więcej, koniecznie musi być potwierdzony przez urząd celny na pograniczu wspólnoty europejskiej. Gdy transport spełnia wszystkie te warunki, można mówić o eksporcie. 

Eksport ma swoje przeciwieństwo - jest nim import, czyli nie sprzedaż, a zakup dóbr materialnych, towarów i usług za granicą, a następnie wprowadzenie ich na rynek krajowy. Znów trzeba tutaj zaznaczyć, że kiedy mowa o zakupach towarów w krajach członkowskich Unii Europejskiej, nie mówimy o imporcie, a zakupie wewnątrzwspólnotowym. Co ważne, zarówno eksport, jak i import są ogromnie ważne z punktu widzenia ekonomii i gospodarki każdego kraju.

Opodatkowanie VAT w eksporcie

Podatek od towarów i usług, czyli podatek VAT, nie musi być naliczany w eksporcie, dlatego czasem wynosi zero procent. Kiedy tak się dzieje? Wtedy, gdy dostawca przed upływem terminu złożenia deklaracji za konkretny okres rozliczeniowy otrzyma dokument potwierdzający wywóz towarów poza Wspólnotę. Jeżeli takiego dokumentu celnego nie uzyska, zobowiązany jest niestety do zapłaty podatku VAT właściwego dla danego państwa.

Sprzedaż eksportowa

Przedsiębiorstwa zlokalizowane w Polsce często mają motywację do poszerzania swoich wpływów, a co za tym idzie, chcą doprowadzać do ekspansji biznesu na rynki zagraniczne. Eksporterzy, jakimi się wtedy stają, wprowadzają mechanizmy internacjonalizacji w sprzedaży, ponieważ nie jest to metoda skomplikowana, a jednocześnie bardzo efektywna. Oczywiście eksport to nie tylko sprzedaż w innych państwach dóbr produkowanych w Polsce. Odbywa się to między innymi poprzez franchising, czyli oferowanie znaku towarowego przedsiębiorstwu w innym kraju w zamian za udziały. Często także przekazuje się licencję do produkcji konkretnego towaru dla firm zagranicznych. Formą eksportową można także nazwać budowę filii zagranicznej, czy założenie spółki córki na jednym z rynków poza Polską. Często także tworzy się osobne zakłady produkcyjne za granicą, które oczywiście spełniają wszelkie tamtejsze kryteria i normy podczas tworzenia dóbr. 

Zalety eksportu

Eksporterzy często twierdzą, że rozszerzenie działalności firmy na rynki zagraniczne to w pewnym momencie jedyny sposób na rozwój. Co więcej, twierdzą, że nie jest to przymus, a zadanie wykonywane w pewnym celu, bo eksportowanie dóbr ma wiele zalet, które przedstawimy poniżej:

  • eksport zmniejsza koszt jednostkowy, a także sprawia, że stałe koszty rozłożone są na produkty sprzedawane za granicą i w kraju, co w konsekwencji przyczynia się do większych zysków,
  • wykorzystanie w produkcji korzyści skali (co umożliwia eksport) wpływa na niższe koszty wytwarzania dóbr,
  • eksport pozwala rozszerzyć rynek zbytu dla jednego przedsiębiorstwa, zwiększa liczbę potencjalnych klientów, tym samym jest podstawą do większych zysków,
  • na nowym rynku każdy eksporter wprowadzający nowy produkt może liczyć na wysoki popyt,
  • eksport pozwala zwiększyć bazę rynkową w szczególności firm, które na rodzimym rynku mają sporą konkurencję.

Wady eksportu

Niestety eksport ma także kilka wad, dlatego też nie każdy eksporter jest w stanie utrzymać się na obcych rynkach przez dłuższy czas. Oto kilka negatywnych aspektów związanych z eksportem:

  • konieczność dobrej znajomości rynku zagranicznego (często wiedza ta jest niewystarczająca),
  • finansowanie przedsięwzięcia na większą skalę powoduje jego skomplikowanie,
  • ryzyko związane ze sprzedażą zagraniczną, 
  • potrzeba zatrudnienia kolejnych pracowników, a często całego personelu, który musi być bardziej wykwalifikowany (np. konieczna będzie znajomość dodatkowych języków obcych).

Zalety przeważają nad wadami, nie można temu zaprzeczyć. W końcu coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wejście na rynki zagraniczne. Częstym kierunkiem dla eksporterów w ostatnim czasie jest Azja Środkowa i Bliski Wschód.

 

Jesteś eksporterem? - prowadzisz działalność miedzynarodową w procesie logistycznym?  dostęp do kontrahentów w ramach polskiej giełdy transportowej