Blog
Handel zagraniczny

Powiązane artykuły

Handel zagraniczny

12.04.2021

Handel zagraniczny

Handel zagraniczny stanowi wymianę towarową lub usługową pomiędzy przedsiębiorstwami z siedzibą w odrębnych krajach. W praktyce handel zagraniczny z definicji zachodzi zawsze wtedy, kiedy eksportuje się towar z kraju macierzystego do firm z siedzibą za granicą. Co ciekawe, handel zagraniczny w Polsce nie obejmuje wyłącznie wymiany na linii towar-pieniądze, zachodzi także podczas transferu siły roboczej czy dóbr innych niż materialne. Handel zagraniczny jest obecnie wykorzystywany przez większość firm jako podstawowe źródło zaopatrzenia w półfabrykaty czy podczas sprowadzania towaru z innych krajów Unii Europejskiej. 

Czym jest handel

Handel polega na wymianie towarów pomiędzy firmami bądź przedsiębiorstwem a konsumentem, zazwyczaj z wynagrodzeniem w formie pieniężnej. Handel dzieli się z zasady na hurtowy i detaliczny. W handlu detalicznym wymianie podlega tylko niewielka ilość towaru, który z reguły nie służy do dalszej odsprzedaży, gdyż jest wyceniony w taki sposób, aby generować odpowiednio wysokie zyski dla pośredników oraz wytwórcy. Konsument stanowi bowiem ostatnie ogniwo. Z kolei handel hurtowy jest z założenia dedykowany wyłącznie przedsiębiorcom, gdyż w chwili wymiany dochodzi do sprzedaży bardzo dużych ilości towaru, przeważnie w znacznie niższej cenie dzięki dużemu wolumenowi transakcji. Przedmioty sprzedawane konsumentom poprzez firmy handlowe zazwyczaj kupują go bezpośrednio u hurtownika, zaś marże stanowi różnica wynikająca z ceny zakupu, a ceny zbytu.

To aktualnie jedna z najczęściej wykorzystywanych form działalności gospodarczych w Polsce, głównie ze względu na łatwy do skalkulowania zysk i stosunkowo nieduże inwestycje wynikające jedynie z zakupu odpowiedniej ilości towaru od pośrednika hurtowego. Koszty inwestycje zwiększają się jednak lawinowo wraz z coraz wyższą kwotą pojedynczego produktu.

Handel zagraniczny dzieli się na dwa etapy. Pierwszym jest eksport, czyli sprzedaż towarów za granicę kraju, w którym znajduje się główna siedziba firmy i miejsce jej rejestracji. Etap ten dotyczy zarówno produktów wyprodukowanych w danym kraju w całości bądź takich, które zostały w nim znacznie przetworzone. Drugim etapem jest import, czyli zakup towarów z zagranicy przez firmę znajdującą się w innym kraju, niż eksporter. Wśród etapów znajdziemy także handel tranzytowy, dzielący się na aktywny i pasywny.

Zalety handlu zagranicznego

Handel zagraniczny w UE ma wiele korzyści, z których obecnie korzysta coraz więcej polskich przedsiębiorców. Podstawową zaletą tego procesu gospodarczego jest możliwość dotarcia do kolejnych rynków zbytu produktu, co ma szczególnie duże znaczenie w przypadku przesycenia rynku macierzystego danym towarem. Boryka się z tym wiele różnych firm oferujących asortyment odpowiedni dla praktycznie każdej grupy wiekowej, który charakteryzuje się długim okresem przydatności i trwałości. Handel zagraniczny pozwala także na zmianę cen zależnie od rynku. To ciekawa zaleta, którą wykorzystują głównie firmy produkujące w krajach o niskich kosztach pracowniczych, eksportujące swój towar do krajów znacznie lepiej rozwiniętych.

Warto także wiedzieć, że handel zagraniczny np. Polski z Niemcami jest bardzo bezpieczny. Z reguły firmy z siedzibami w innych krajach współpracują ze sobą na bardzo rygorystycznych warunkach, w których nawet najmniejsze przewinienia którejkolwiek ze stron mogą się spotkać z natychmiastowym zerwaniem umowy. Wśród korzyści handlu zagranicznego warto także wymienić pozytywny przepływ pieniądza pomiędzy wieloma podmiotami gospodarczymi, a także funkcję transformacyjną i efektywnościową. Funkcja transformacyjna polega na znaczącym wpływie handlu zagranicznego w UE na PKB, funkcja efektywnościowa z kolei mówi o wpływie na poprawę efektywności zagospodarowania.

Handel zagraniczny a handel międzynarodowy

Wiele osób myli pojęcia handlu zagranicznego z międzynarodowym, co jest dość dużym błędem z punktu widzenia ekonomii i logistyki. Handel międzynarodowy dotyczy całego regionu lub grup państw, a handel zagraniczny – wyłącznie jednego kraju macierzystego, np. Polski.