Licencja importowa

11.04.2022

Licencja importowa

Licencja importowa to dokument, zezwalający na przewóz dowolnego materiału z kraju trzeciego, nienależącego do wspólnoty europejskiej. Obowiązuje ona towary, które są wpisane na listę danego kraju. Z tego też powodu zezwolenie importowe może być różne w zależności od miejsca, z którego zamierzają firmy transportowe ściągnąć towar — wynika to z różnego prawodawstwa i potrzeb towarowych krajów ościennych, w tym Polski, będącej członkiem Unii Europejskiej. 

Warto podkreślić, że niektóre licencje importowe powstają dla celów statystycznych i ta grupa towarów nie jest objęta restrykcjami prawnymi związanymi ze statusem strategicznym lub związanymi z większym, lub mniejszym zapotrzebowaniem. Ten dokument nie obowiązuje w krajach należących do Unii Europejskiej, które formalnie zniosły między sobą część barier związanych z wymaganą dokumentacją lub je maksymalnie uprościły.

Tego typu licencja jest obowiązująca zwłaszcza przy produktach przemysłowych, kontyngentach oraz towarach automatycznie rejestrowanych. Tego typu materiały lub całe produkty mają strategiczne znaczenie, w związku z czym na granicy pojawiają się bariery celne związane z różnym prawodawstwem między Polską a krajem trzecim, niebędącym członkiem Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że licencja importowa musi być złożona w stosownym urzędzie przed planowanym przekroczeniem dostawy na granicy — w tym przypadku adresatem dokumentu będzie Ministerstwo Rozwoju i Transportu. Jest to dokument konieczny, który uprawnia do legalnego wwożenia grup towarów do naszego kraju.

Zasady działania licencji importowej

Licencja importowa to pozwolenie na sprowadzenie towaru z innego kraju np. do Polski. Jednak różnice prawne oraz gospodarcze przyczyniają się do pewnych ograniczeń i przywozu określonej grupy towarów, na które wymagana jest specjalna zgoda. Dotyczy to nie tylko stali i innych półproduktów, ale również wyrobów tekstylnych lub pewnej grupy żywności. Przed próbą przywiezienia ładunku, muszą się Państwo upewnić, czy nie znajduje się on na liście specjalnej danego kraju. Jest to pozwolenie wydawane w celach handlowych, które jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców — nie ma innej drogi i dotyczy każdego z środków transportu — lądowego, morskiego oraz lotniczego. 

Należy pamiętać, że wniosek o pozwolenie na przywiezienie do Polski określonych produktów należy zgłosić na 5 dni przed przekroczeniem transportu przez granicę. W przypadku niektórych krajów takich jak Białoruś, Wietnam, Kazachstan, Ukraina lub Rosja w części grupy towarów gotowych oraz półproduktów jest też wymagana tzw. licencja eksportowa — pozwala ona na eksport ładunku z kraju trzeciego. Po zgodzie i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń mogą Państwo przeprowadzić transport prosto do Polski. Należy pamiętać również o innych formalnościach związanych z transportem w ramach konwencji TIR i przepisami celnymi.

Co zawrzeć we wniosku licencji importowej?

Co musi zawierać wniosek o zezwolenie importowe? Jak uzyskać licencję importową i jakie dokumenty muszą Państwo wypełnić? Dokładną informację i bazę dokumentów niezbędnych do importu towaru z kraju do Polski zawiera strona internetowa Ministerstwa Gospodarki. Ubiegając się o taki wniosek, trzeba podać dane wnioskodawcy. Powinny to być podstawowe informacje typu: imię, nazwisko, pełna nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikatora statystycznego (REGON) oraz cały adres firmy. Jest to część związana z danymi importera — istnieje jeszcze druga część dokumentu związana z eksporterem, czyli firmą z kraju trzeciego, od której kupujemy ładunek, który ma się potem znaleźć w Polsce.

W przypadku drugiej części licencji importowej muszą Państwo zawrzeć dokumenty dotyczące eksportera z kraju, z którego ma dotrzeć ładunek. Konieczne jest też wpisanie wszystkich towarów, na które licencja ma być udzielona — zawiera się w tym kategoria ładunku, 8-znakowa nomenklatura scalona (kod NC), składający się z 10 cyfr kod Taric, dokładna nazwa produktu, wnioskowana ilość oraz wyliczona wartość towaru. W przypadku pojawienia się wątpliwości przy rozpatrzeniu w ministerstwie lub na granicy warto wpisać dane kontaktowe osoby, która mogłaby szybko rozwiać wątpliwości. Warto pamiętać, że część z tych danych jest później wykorzystywana do statystyk import-export pomiędzy Polską a resztą krajów spoza Unii Europejskiej. 

Do kogo składać wniosek o licencję importową?

W przypadku krajów Unii Europejskiej kwestie importu-exportu są traktowane jako sprawy wewnętrzne i wiele barier celnych jest wręcz zredukowana do minimum. Pomagają też jednolite interpretacje oraz ustalanie procedur na jednym standardzie. Inaczej jest w przypadku krajów trzecich, które nie są w tak ścisłym związku międzynarodowym, a często ich prawodawstwo opiera się na innych zasadach. Z tego powodu konieczna jest licencja importowa, która jako jednolity oraz oficjalny dokument państwowy pozwala uniknąć większej biurokracji. Za kontakt odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Technologii, gdzie należy składać dokument o zezwolenie transportowe. W przypadku towarów strategicznych konieczne będzie też ubieganie się o pozwolenia w konkretnym urzędzie kraju trzeciego.

We wniosku o licencję warto wpisać dane osoby, z którą w przypadku wątpliwości można szybko się skontaktować — pozwala to na szybsze rozpatrzenie wniosku oraz uniknięcie zatrzymania przewozu na granicy. Przed złożeniem wniosku warto skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Ministerstwem — tam uzyskają Państwo szczegółowe informacje na temat całej procedury, która może się różnić w przypadku konkretnego kraju. Co ważne, nie trzeba się udawać bezpośrednio do Ministerstwa Rozwoju i Transportu lub korzystać z tradycyjnej poczty. Część spraw można już załatwiać elektronicznie przy pomocy podpisu elektronicznego. 

Czy uzyskanie licencji importowej jest takie ważne?

Może się wydawać, że jest to niepotrzebny system zarządzania, ale wynika on ze sporych różnic prawnych oraz koncepcji gospodarczej innych krajów. Dlatego też w przypadku działalności typu import-export są Państwo zmuszeni do wnioskowania do konkretnych ministerstw o zezwolenie na taką czynność. Licencja importowa jest uzależniona od potrzeb limitowania danych towarów do naszego kraju. Z tego powodu zapotrzebowanie na sprowadzany przez Państwa ładunek może się znacznie różnić nie tylko po roku, ale nawet w ciągu kilku miesięcy. W przypadku załatwiania formalności warto być dokładnym oraz wypracować sobie stałe procedury na wypadek regularnej działalności importowej z krajami spoza Unii Europejskiej.

Trzeba też podkreślić, że dokumenty z licencji importowej są również wykorzystywane do celów statystycznych. Dlatego też muszą Państwo wypełnić tak szczegółowe dane odnoszące się do nazwy, kodów towarowych oraz wartości ładunku. Dzięki temu polskie ministerstwo ma większy wgląd w dane statystyczne, które następnie dają pełen obraz w relacjach import-export z państwami spoza Unii Europejskiej. Takie dane statystyczne pozwalają również na wprowadzenie konkretnej polityki gospodarczej, a nawet zacieśnienia więzów gospodarczych poprzez międzynarodowe umowy gospodarcze — może się to przekładać w przyszłości na lżejsze wymagania celne oraz pewne ulgi. 

Zezwolenia importowe — podsumowanie

Licencja importowa jest lustrzanym odbiciem licencji eksportowej. Można się o nią ubiegać w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Należy to zrobić na 5 dni przed dostarczeniem towaru drogą lądową na granicę — w przypadku transportu morskiego lub lotniczego będzie to specjalna strefa celna w porcie albo w strefie Cargo na lotnisku. Oprócz formalności na poziomie krajowym trzeba też zadbać o formalności z kraju, z którego będzie wywożony ładunek — dotyczy to zwłaszcza produktów strategicznych. Prawdopodobnie będą musieli się Państwo ubiegać również o licencję eksportową z kraju trzeciego.