MSDS

10.04.2021

MSDS

MSDS, z ang. material safety data sheet, to karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, czyli dokument zawierający opis zagrożeń związanych ze stosowaniem określonej substancji lub mieszaniny chemicznej. Ponadto w MSDS zawarte są podstawowe dane fizykochemiczne na temat preparatu, którego ona dotyczy. Warto poznać wszelkie szczegóły dotyczące tego zagadnienia, gdyż początkowa odpowiedzialność za sporządzenie karty charakterystyki spoczywa na producencie, importerze lub przedstawicielu – dlatego jest to tak istotne z punktu widzenia obowiązujących przepisów oraz bezpieczeństwa.

Co to jest MSDS?

Na początku warto rozszerzyć pojęcie karty charakterystyki i odpowiedzieć na pytanie, co to jest MSDS, gdyż dokument ten funkcjonuje na całym świecie i jest przygotowywany przez kompetentne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (wiedzę merytoryczną m.in. z zakresu chemii, prawa, toksykologii itp.). Karta charakterystyki składa się z 16 sekcji, a jej format został uzgodniony na forum międzynarodowym i obowiązuje do dnia dzisiejszego. W razie potrzeby należy ją dostarczyć w językach urzędowych państw, na terytorium których preparat jest wprowadzany do obrotu.

Karta charakterystyki, w tym również MSDS NaCl oraz wszystkich pozostałych substancji/mieszanin, jest głównym  narzędziem przepływu informacji dotyczących zagrożeń i zarządzania ryzykiem między producentem preparatu, jego dostawcą i dalszym użytkownikiem w łańcuchu dostaw. Prawidłowo sporządzona karta charakterystyki MSDS zapewnia kompleksową informację na temat preparatu, jego składu oraz wszystkich właściwości, a także postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, co wpływa na bezpieczeństwo stosowania. Ponadto karta charakterystyki jest dokumentem obowiązkowym i powinna być dostępna dla wszystkich osób, które mają kontakt z niebezpieczną substancją.

Jak wygląda format MSDS?

Każda karta charakterystyki i przykład MSDS wygląda tak samo, a jej format dzieli się na poszczególne sekcje, wśród których można wymienić kolejno:

 • identyfikację substancji/mieszaniny oraz przedsiębiorstwa – podstawowe dane,
 • identyfikację zagrożeń – klasyfikacja preparatu oraz elementy oznakowania,
 • skład/informację o składnikach – szczegółowy skład mieszaniny/substancji,
 • środki pierwszej pomocy – najważniejsze objawy i skutki narażenia oraz informacje dotyczące natychmiastowej pomocy lekarskiej i postępowania z poszkodowanym,
 • postępowanie w przypadku pożaru – środki gaśnicze i informacje dla straży pożarnej,
 • postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska – metody zapobiegania rozprzestrzeniania się skażenia środowiska oraz środki ostrożności w zakresie jego ochrony,
 • postępowanie z preparatem oraz jego prawidłowe magazynowanie – warunki bezpiecznego przechowywania,
 • kontrolę narażenia i środki ochrony indywidualnej,
 • właściwości fizyczne i chemiczne,
 • stabilność i reaktywność,
 • informacje toksykologiczne – opis skutków toksykologicznych,
 • informacje ekologiczne,
 • postępowanie z odpadami – metody unieszkodliwiania odpadów,
 • informacje dotyczące transportu,
 • informacje dotyczące przepisów prawnych,
 • inne informacje.

 

Posiadasz kwalifikację przewoźnika międzynarodowego? Jesteś Spedytorem? - Sprawdź ofertę giełdy online