Taryfa celna

13.04.2021

Taryfa celna

Poznanie definicji taryfy celnej to niezwykle istotna kwestia, w szczególności dla importerów, gdyż jest to urzędowy wykaz towarów podlegających ocleniu i zawierający wszystkie stawki celne. Co ważne, taryfa celna dla pozycji towarowych pozwala określić sposób ustalania wartości celnej/wymiaru cła oraz ewentualnych zakresów związanych ze stosowaniem zniżek i zwolnień od tych opłat. Dodatkowo na liście są podane towary, których przewożenie między państwami lub wywożenie z danego kraju pozostaje zabronione w świetle prawa. Każdy towar na taryfie celnej ma swój kod, do którego przypisuje się konkretną stawkę.

Taryfa celna w Polsce

Warto rozpocząć od szczegółów dotyczących taryfy celnej w Polsce, gdyż w naszym kraju ma ona charakter reglamentacyjny, co oznacza, że ten sam towar, w zależności od jego pochodzenia, może zostać obłożony stawką celną w różnej wysokości. Import towarów z niektórych krajów jest bowiem bardziej preferowany niż z innych.

Sposoby wyrażania stawek celnych

Istotną kwestią są sposoby wyrażania stawek celnych, gdyż każda taryfa celna charakteryzuje politykę danego kraju związaną z handlem zagranicznym. Pierwszym sposobem jest wyrażenie procentowe od wartości towaru (stawka ad walorem), drugim kwotowo od jednostki (stawka specyficzna), wagi lub ilości towaru. Trzeci sposób to natomiast procentowe i kwotowe wyrażanie stawek celnych, nazywane również stawkami mieszanymi. W ich przypadku stawka specyficzna jest zwiększona o dopłatę od wartości. Ostatni sposób określa się jako wyrażenie opisane procentowo lub kwotowo i wybiera się je na podstawie wysokości cła.

Rodzaje stawek celnych w Polsce

W Polsce obowiązują cztery rodzaje stawek celnych. Wśród nich można wymienić stawki konwencyjne stosowane w przypadku towarów pochodzących z krajów, z którymi Polska podpisała klauzulę najwyższego uprzywilejowania. Kolejnym rodzajem jest stawka autonomiczna (zazwyczaj wyższa od konwencyjnych) stosowana dla towarów nieobjętych wspomnianą klauzulą, a także dla towarów pochodzących z krajów rozwijających się i nienależących do Światowej Organizacji Handlu. Towary pochodzące z krajów najmniej rozwiniętych są natomiast objęte stawką preferencyjną. Stawki obniżone dotyczą krajów, z którymi Polska podpisała porozumienie o wolnym handlu.

Wspólna taryfa celna UE

Wspólna taryfa celna UE została wprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 roku w celu usystematyzowania wszystkich towarów oznaczonych kodami, do których przypisane są wymogi, ograniczenia dla handlu oraz taryfy celne. W Polsce obowiązuje wspólna taryfa celna UE, podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej nazywana systemem TARIC (skrót. z jęz. franc. Tarif Integre des Communautés européennes) prowadzonym przez Dyrekcję Generalną ds. Podatków i Unii Celnej. Jest on bardzo przydatny dla przedsiębiorców zarówno w przypadku importu, jak i eksportu towarów. W systemie TARIC można znaleźć wiele istotnych informacji, a wśród nich między innymi kody towarów zgodne z ogólnie przyjętą nomenklaturą celną, stawki celne z okresem ich obowiązywania i podstawę prawną wraz z komentarzem. Ponadto w systemie widnieją też informacje na temat zawieszenia cła, ceł antydumpingowych i wyrównawczych, preferencji celnych, kontyngentów, zakazów importu i eksportu oraz wszelkich ograniczeń w handlu z poszczególnymi towarami z wybranymi państwami trzecimi, a także zwrotów eksportowych. Cały system działa w naszym ojczystym, co jest dużym udogodnieniem i ułatwieniem dla polskich przedsiębiorców.

Ponadto w Polsce obowiązuje również w pełni zintegrowany ze wspólną taryfą celną system ISZTAR, w którym znajdują się cenne informacje dotyczące podatków VAT i akcyzy. Ma on postać internetowej bazy danych taryfowych, zarządzanych przez Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów.

Wybór błędnej taryfy celnej przy klasyfikacji może skutkować nieprawidłowym naliczeniem cła, przestojem czy zatrzymaniem towaru lub wiązać się z dodatkowymi kosztami i odsetkami. Sytuacja ta będzie miała miejsce w przypadku uiszczenia zbyt niskiej opłaty. Natomiast przy zapłaceniu zbyt wysokiej opłaty niekiedy należy liczyć się z utratą korzyści, można oczywiście wnioskować o zwrot nadpłaconej kwoty, jednak wymaga to odpowiedniego udokumentowania.

 

Prowadzisz transport międzynarodowy,  szukasz zleceń transportowych w Europie? - wejdź i zaloguj się na naszą giełdę logistyczno-transportową online