Zmiany w podejściu do zarządzania - dr Lukasz Haromszeki

08.03.2021

Wywiad z dr Łukasz Haromszeki - interdyscyplinarnie wykształcony pracownik naukowy w Katedrze Zarządzania Kadrami U.E. we Wrocławiu, koordynator programu executive MBA, kierownik studiów podyplomowych “Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi", członek zespołów naukowych  i projektów międzynarodowych

 

1. Czy aktualnie w pracach naukowych widać zmiany w organizacjach na świecie ?

Przede wszystkim wzrasta znaczenie kultur organizacyjnych i tworzenie relacji dla potrzeb danej organizacji, spada zaś znaczenie ogólnie rozumianych wartości, autorytetów i  moralności, z drugiej zaś strony wzrasta znaczenie kwestii pragmatycznych. Relacje międzyludzkie budowane są w wyniku pewnego splotu interesów, a kluczem do zaspokajania potrzeb jest poznanie dynamicznie zmieniających się potrzeb pracowników.

Istotną rolą w różnych organizacjach zaczynają odgrywać osoby, które są wstanie szybko wychwycić, nie zawsze wprost formułowane oczekiwania rynku i dobrać sposoby ich zaspokojenia, nie końca uświadomionych przez innych. Odkrywając przed nimi pewne elementy tak, aby mieli inni poczucie współdecydowania i, że zmierzają w kierunku własnych indywidualnych celów, wartości i oczekiwań.  Nowe zasady gry w organizacjach powodują wzrost satysfakcji pracowników i integracji z zespołami projektowymi. Coraz większe znaczenie — zgodnie z prowadzonymi badaniami własnymi - zaczyna odgrywać kreatywność, która  pełni dominujące znaczenie w relacji lidera w quasi wirtualnej rzeczywistości. Kreatywność rozumiana jest jako kreowanie nowych idei oraz elastyczne wpisywanie się w nową rzeczywistość zgodnie z współtworzonymi (często nieformalnymi) zasadami w ramach zespołu.

 

2. Czy uważasz, że zmiana podejścia do zarządzania jest konieczna i jeśli tak to, w jakich branżach i obszarach?

Zmiana w perspektywie zarządzania zespołami jest wynikiem coraz bardziej powszechnego podejścia pragmatycznego, które tylko częściowo jest podejściem racjonalnym; opiera się ona bowiem w znacznej mierze również na kreowaniu i interpretowaniu istniejących w zespole emocji. Nowy typ zażądania wymaga więc od leaderów dużej wszechstronności w wychwytywaniu bodźców z otoczenia, niezbędnych w przywództwie oczekiwanym przez uczestników gry. Ważne zaczynają być również kompetencje miękkie i nieformalne. Zmiana jest konieczna, gdyż stanowi główny czynnik konkurencyjności. Lepiej być kreatorem, twórcą nowatorskich rozwiązań niż reaktywnie dostosować się do ukonstytuowanych sposobów funkcjonowania na rynku.

Największe zmiany dokonują się  branżach dynamicznie rozwijających się, czyli: IT, telekomunikacyjnych, i wszystkich innych, których podstawą sukcesu jest sprawne i skuteczne zarządzanie wiedzą. Zarządzanie wiedzą współczesnej organizacji nie jest jedynie gospodarowaniem zasobami informacyjnymi, ale również twórczym pozyskiwaniem i interpretowaniem danych wspomagające najnowsze narzędzia ICT, dynamicznym przetwarzaniem danych skracających czas procesu podejmowania decyzji oraz  prezentowaniu ich w sposób optymalny, czyli atrakcyjny w danym miejscu i czasie. Działania takie nie są możliwe we współczesnym świecie bez wykorzystania najnowszych technologii ICT, często tworzonych dla potrzeb samej organizacji, branży,  czy danego zespołu. Najefektywniejsze zarządzanie wiedzą we współczesnym świecie odbywa się przy wykorzystaniu bardzo szczegółowych i spersonalizowanych wskaźników pomiaru, przetwarzania i dostosowywania do istniejących warunków bieżących. Większość zagadnień we współczesnej nowoczesnej organizacji możemy mierzyć, zinterpretować i racjonalnie wykorzystać.   Podejście to daje ogromną przewagę i jest elementem przewagi konkurencyjnej nad tymi, które nieświadomie dostosują się do istniejących warunków rynkowych.

 

3. Jakie wyzwania aktywnie widzisz w zmieniającym się otoczeniu biznesowym

Jak zauważono kilka lat temu tworząc narzędzia do pomiaru i wyceny kapitału ludzkiego (w którym autor wywiadu był głównym ekspertem) wyzwaniem dzisiejszych nowoczesnych organizacji jest pomiar i analiza skuteczności wew.  organizacji oraz wpływu istotnych czynników zewnętrznych. Potrafimy sprawnie mierzyć i personalizować kwestie dotyczące pracowników od ich pozyskania przez rozwój aż po odejście z organizacji, wyzwaniem jest szukanie aktualnych relacji kapitału ludzkiego z rentownością, efektywnością, produktywnością i wydajnością organizacji.

 

4. Patrząc w przyszłość jakie widzisz dodatkowe trendy?

Głównym trendem na kształtujących zachowania w organizacji będzie gromadzenie informacji, przetwarzania i zarządzanie wiedzą. Będzie to możliwe, w sytuacji której organizacje, z jednej strony wypracowują własne nowatorskie rozwiązania w tym zakresie, z drugiej zaś powstanie wieloaspektowa platforma gromadzenia i przetwarzania informacji z danej dziedziny, gdzie podmioty będą mogły z niej korzystać online.

Kolejnym trendem będzie rosnącą luka między organizacjami na rynku i naśladowcami wynikająca w znacznym stopniu z dużej różnic kompetencyjnych pomiędzy zatrudnionymi jej pracownikami. Wzrośnie również potencjał nowatorskich, kreatywnych, dynamicznych organizacji; stanowić będą ją ludzie, którzy wyłamują się ze schematów, widzących w sposób holistyczny i wieloaspektowo, dzięki czemu mogą przeanalizować daną sytuację i podjąć adekwatną decyzję biznesową.

 

Rozmowę przeprowadził Jarosław Kozłowski (New Businesses Development Expert at Trans.eu Group)