Oko na eksperta
Agnieszka Nowak
Agnieszka Nowak

Nauczyciel języka niemieckiego oraz przedmiotów zawodowych na kierunku technik
spedytor oraz technik logistyk.

Warunki dostaw towaru według Incoterms®2020

kategoria:
Spedycja
21.06.2022

 

M. Drożak – Reguły handlowe Incoterms 2020. Teoria i ćwiczenia.

 

1. EXW (EX Works – z zakładu – oznaczone miejsce) – w tej  regule sprzedający ma minimalny zakres obowiązków. Musi on jedynie  postawić towar do dyspozycji kupującego we wcześniej ustalonym  miejscu. Natomiast do obowiązków kupującego należy zorganizowanie  transportu, i poniesienie jego kosztów. Kupujący ponosi również ryzyko  na całej trasie, odpowiada za załadunek towaru, dokonuje odprawy  celnej i załatwia różne formalności eksportowe (np. uzyskanie licencji  eksportowej).  

2. FCA (Free CArrier – dostarczony do przewoźnika – oznaczone miejsce) – jeśli miejscem przekazania ładunku ma być  siedziba sprzedającego, ma on obowiązek tylko załadować towar na  przybyły środek transportu. Jeśli wskazano inne miejsce ma on za  zadanie dostarczyć towar pod wcześniej wskazany adres. Kupujący natomiast organizuje środek transportu. Następnie zawiera on umowę  przewozu z przewoźnikiem od wyznaczonego miejsca dostawy do  własnego magazynu. W tym momencie zostaje również przejęte ryzyko  kupującego od sprzedającego. Sprzedający dostarcza fakturę  handlową i dokument dostawy. Musi również dokonać formalności  celnych eksportowych i ponieść z tym związane koszty. Obowiązkiem  kupującego jest natomiast załatwienie wszystkich formalności  związanych z importem i tranzytem.  

3. FAS (Free Alongside Ship – dostarczony wzdłuż burty  statku – oznaczony port załadunku)* – reguła stosowana wyłącznie w  transporcie morskim i żegludze śródlądowej. Sprzedający ma  obowiązek dostarczyć ładunek wzdłuż burty statku (wyznaczony  wcześniej port załadunku i konkretny statek). Do tego miejsca musi  sam zadbać o transport, ponosi ryzyko i wszystkie koszty przewozu.  Ponadto sprzedawca dokonuje odprawy celnej eksportowej. Kupujący  natomiast zawiera umowę przewozu ładunku drogą wodną. Po dostarczeniu towaru przez sprzedającego wzdłuż burty statku  wszystkie obowiązki i ryzyko przechodzi na kupującego.
 

4. FOB (Free on Board – dostarczony na statek – oznaczony  port załadunku)* – reguła stosowana wyłącznie w transporcie morskim  i żegludze śródlądowej. Sprzedający odpowiada za dostarczenie  ładunku na wyznaczony statek w konkretnym porcie. Do czasu, kiedy  towar nie zostanie umieszczony na pokładzie statku sprzedający  ponosi koszty oraz ryzyko uszkodzenia lub utraty ładunku. Po  załadunku wszelkie koszty i ryzyko przechodzi na kupującego. Za  kwestie związane z eksportem odpowiada sprzedający, natomiast za  import kupujący.  

5. CPT (Carriage Paid To – przewoźne opłacone do – oznaczone miejsce przeznaczenia) – sprzedający przekazuje towary  przewoźnikowi w określonym miejscu. Po przekazaniu ładunku ryzyko  przechodzi na kupującego, ale koszty dostawy nadal ponosi  sprzedający, aż do ostatecznego miejsca przeznaczenia towaru.  Koszty wyładunku towaru w miejscu docelowym (przeznaczenia)  ponosi kupujący.  
Reguła CPT to tzw. reguła dwupunktowa. W innym miejscu następuje  przejście ryzyka ze sprzedającego na kupującego, a w innym przejście  kosztów. 

6. CFR (Cost and FReight – koszt i fracht – oznaczony port  przeznaczenia)* – reguła stosowana wyłącznie w transporcie morskim  i żegludze śródlądowej. Sprzedający odpowiada za dostarczenie i  załadowanie towaru na statek w porcie załadunku ponosząc z tym  związane koszty. Dodatkowo zawiera on umowę przewozu towaru  drogą wodną, płaci za fracht, ale nie ponosi ryzyka za dostarczenie  ładunku do portu przeznaczenia. Od momentu załadunku towaru na statek ryzyko przechodzi na kupującego. Koszty wyładunku w porcie  przeznaczenia również ponosi kupujący. 

7. CIP (Carriage and Insurance Paid to – przewoźne i  ubezpieczenie opłacone do – oznaczone miejsce przeznaczenia) – reguła ta ma takie samo zastosowanie jak reguła CPT, ale z  dodatkowym obowiązkiem ubezpieczenia towaru i pokrycia jego kosztu  przez sprzedającego. Sprzedający musi przekazać kupującemu dowód  zawarcia umowy ubezpieczenia.  

8. CIF (Cost, Insurance and Freight – koszt, ubezpieczenie i  fracht – oznaczony port przeznaczenia)* – reguła stosowana  wyłącznie w transporcie morskim i żegludze śródlądowej. Reguła CIF  to poszerzona o obowiązek ubezpieczania towaru reguła CFR.  Sprzedający pokrywa koszty ubezpieczenia i dostarcza kupującemu  dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, aby kupujący miał możliwość  dochodzenia należności od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia lub  utraty towaru. 

9. DAP (Delivered At Place – dostarczone do miejsca – oznaczone miejsce) – sprzedający musi dostarczyć ładunek do  oznaczonego miejsca przeznaczenia w kraju importu i pozostawić go  do dyspozycji kupującego. Wszystkie koszty związane z transportem  towaru do miejsca przeznaczenia ponosi sprzedający. Zobowiązany  jest ponieść koszty odprawy celnej eksportowej i odpraw tranzytowych.  Natomiast ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi od  sprzedającego do kupującego w momencie dostawy. Za odprawę celną  importową i wyładunek towaru ze środka transportu odpowiada  kupujący.  

10. DPU (Delivered at Place Unloaded – dostarczone do  miejsca, rozładowane – oznaczone miejsce) – reguła ta odpowiada  założeniom reguły DAT w Incoterms 2010. Sprzedający musi nie tylko dostarczyć towar do miejsca przeznaczenia w kraju importera, ale  również odpowiada za jego wyładunek ze środka transportu. Ponosi on  wszystkie koszty związane z przewozem i odprawą celną eksportową.  Kupujący przejmuje ryzyko utraty lub uszkodzenia ładunku, kiedy towar  zostanie rozładowany i postawiony do jego dyspozycji. 

11. DDP (Delivered Duty Paid – dostarczone, cło opłacone – oznaczone miejsce przeznaczenia) – reguła ta nakłada na  sprzedającego maksimum obowiązków. Musi on dostarczyć towar do  określonego miejsca i pozostawić do wyładunku kupującemu.  Sprzedawca ponosi koszty odprawy celnej eksportowej, importowej oraz koszty tranzytu. Kupujący ponosi tylko koszty wyładunku. 

 

 

 

*Reguły dotyczą tylko transportu wodnego.

 

Żródła:
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00622