ADSp

14.02.2022

ADSp

Czym są ogólne warunki spedycyjne obowiązujące w Europie i na świecie? Ogólnie rzecz biorąc umowa spedycji to swego rodzaju transakcja handlowa, która polega na przesłaniu określonego towaru za ustalone wynagrodzenie. Warto wiedzieć, że ten typ umowy jest ściśle określony w warunkach spedycyjnych, a w szczególności przepisach niemieckiej ustawy (inaczej kodeksie handlowym).

Organizacja transportu obejmuje przede wszystkim wszelkie działania, polegające na przewozie towarów, ale także innych usługac jak np. rozładunek i załadunek. Przepisy kodeksu spółek handlowych najczęściej dotyczą tylko okoliczności, kiedy wykonywanie różnych usług mieści się w PKD działalności gospodarczej spedytora.

ADSp — co to takiego?

Według ogólnie przyjętych norm i przepisów ADSp to po prostu ogólne warunki spedycyjne, jakie obowiązują nawet 90% firm działających w branży transportowej w Niemczech. Warto zaznaczyć, iż te przepisy obowiązują umowy transportowe, dotyczące wykonywania wszelkiego rodzaju czynności związanych z tranzytem, do których zaliczamy:

 • przewóz,
 • składowanie,
 • rozładunek,
 • załadunek,
 • inne czynności wchodzące w zakres spedycji.

Dodatkowo ADSp obowiązuje aktualnie w zmienionej od 2017 roku wersji, która została dostosowana do aktualnych przepisów i praktyk spedycyjnych. Ogólne Niemieckie warunki spedycyjne, czyli ADSp obowiązują praktycznie wszystkich przewoźników, a każdy ma prawo je stosować jeśli:

 • treść umowy spedycji zawiera zapis pozwalający na stosowanie reguł ADSp,
 • umowa obejmuje podmioty, które są uprawnione do stosowania ADSp,
 • zakres wykonywanych usług transportowych uprawnia do stosowania ADSp.

Powyższe przykłady świadczą o tym, że w spedycji zastosowanie niemieckich przepisów ADSp to norma w przypadku większości przewoźników. Z prawnego punktu widzenia na te przepisy składają się wszelkie warunki zawierania umów spedycyjnych, pod warunkiem, że ich treść jest powszechnie znana.

Czym właściwie jest umowa spedycji i warunki spedycyjne?

Umowa spedycji to nic innego, jak transakcja handlowa, która jest zlecana przez spedytora. Warto wiedzieć, że ten typ umowy wiąże się mocno z prawem transportowym, a także niemiecką ustawą ADSp. Ogólne przepisy kodeksu spółek handlowych jasno wskazują, że wykonywanie usług transportowych to pewne obowiązki, a mianowicie:

 • Planowanie, czyli określenie środków transportu oraz trasy.
 • Realizacja warunków transportu: wybór wykonawców, podpisanie umów, udzielenie wskazówek dla przewoźników.
 • Zabezpieczenie przewożonego towaru oraz ustalenie sposobu naprawy ewentualnych szkód.

Warto zaznaczyć, że konkretny spedytor nie jest przewoźnikiem ani nie realizuje swoich usług w ramach umowy o pracę. Umowy transportowe mogą być świadczone tylko na podstawie umów zawartych przez jednostki, które są zarejestrowaną działalnością gospodarczą.

Spedytor a przewoźnik — różnice

Według warunków spedycyjnych spedytor i przewoźnik to dwie odmienne funkcje. W przypadku spedytora i ogólnie obowiązujących przepisów jest to działalność gospodarcza, która zobowiązuje się zarządzać przesyłką towarów i wypłatą wynagrodzeń. Jeśli jednak chodzi o przewoźnika — ciąży na nim odpowiedzialność za przetransportowanie towaru w miejsce docelowe bez jego uszkodzenia. W przeciwnym razie będzie on zobowiązany do naprawy mienia lub wypłaty odszkodowania.

Obowiązki ciążąca na spedytorze to przede wszystkim:

 • zabezpieczenie wykonania ustalonych umową czynności,
 • opakowanie towaru,
 • zlecenie transportu.

Trzeba pamiętać, że spedytor ubezpiecza towar w dowolnej firmie ubezpieczeniowej, a w razie uszkodzenia mienia szkoda zostanie pokryta w ramach zawartej umowy. Co ciekawe, to spedytor decyduje, jaki będzie zakres ubezpieczenia oraz jakie będą jej szczegółowe warunki i koszty z tym związane. Oczywiście zleceniodawca może wydać spedytorowi inne polecenie, podając jednocześnie numer zabezpieczenia wykupionego samodzielnie.

Przewoźnik, który zawiera umowy transportowe ze spedytorem, musi wykonać zlecenie zgodnie z terminem wynikającym z umowy, a także dostarczyć towar nienaruszony w miejsce docelowe. Za takie działanie wypłacane jest wynagrodzenie, które najczęściej ustala się z góry przed podpisaniem umowy.

Warunki spedycyjne — czym zajmuje się spedytor?

ADSp, czyli ogólne warunki spedycyjne dotyczą wielu aspektów w przypadku działalności gospodarczej w branży transportowej. Warto nadmienić, iż spedytor, jako firma przyjmująca zlecenie od usługodawcy, zobowiązuje się m.in. do:

 • zarządzania trasą transportu,
 • zapewnieniem ubezpieczenia przewożonego ładunku,
 • znalezienia przewoźnika, który zrealizuje zlecenie zgodnie z terminem wynikającym z umowy.

Oczywiście w praktyce można zaobserwować, że spedytor często przyjmuje rolę przewoźnika, korzystając z praw, jakie mu przysługują. Co to oznacza? W przypadku kiedy spedytor nie wynajmuje przewoźnika, a potrzebuje przewieźć towar — może zająć się tym samodzielnie. Trzeba jednak pamiętać, że tak zmodyfikowana rola spedytora jest regulowana przez prawo przewozowe, ale tylko w odniesieniu do tych kwestii, które związane są z transportem danego towaru. Konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie większa odpowiedzialność spedytora za szkody, które mogą ewentualnie zostać spowodowane podczas tranzytu, czyli od momentu przyjęcia towaru na samochód, aż do jego dostarczenia na wskazane miejsce.

Czy spedytor musi uwzględniać wszystkie wytyczne zleceniodawcy?

Ogólnie rzecz biorąc i uwzględniając wszystkie obowiązujące przepisy, spedytor jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków wynikających z umowy oraz przepisów ADSp. Warto zaznaczyć, że Ogólne Niemieckie Warunki Spedycyjne odnoszą się zazwyczaj do problemów, które nie są uregulowane przez inne ustawy lub posiadają pewne luki.

Spedytor, który przyjmie zlecenie i podpisze z klientem umowę, jest zobowiązany zadbać o to, aby transportowany towar był odpowiednio zabezpieczony oraz ubezpieczony w razie ewentualnego uszkodzenia. Do obowiązków spedytora należy też odpowiednie oznakowanie przesyłek oraz uzupełnienie dokumentacji transportowej. Należy pamiętać, iż w przypadku umowy spedycyjnej to dobro zleceniodawcy jest najważniejsze i trzeba uwzględniać wszystkie jego wytyczne co do transportu.

Warunki spedycyjne — co warto o nich wiedzieć?

Jeśli chodzi o Ogólne Warunki Spedycyjne oraz ADSp, warto zaznaczyć, iż spedytorem jest ten, kto w zawartej umowie zobowiązuje się do wykonania zlecenia za określone z góry wynagrodzenie. Oczywiście podczas realizacji takich działań powinno się dokładnie zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami, by uniknąć ewentualnych kar za niedopełnienie formalności lub niedostosowanie się do obowiązujących norm.

Jeśli chodzi o warunki spedycyjne, wskazane jest wiedzieć, że typowe usługi świadczone przez spedytora to:

 • organizacja dostawy towaru od miejsca załadunku aż do celu,
 • poradnictwo spedycyjne, czyli określenie trasy transportu,
 • zawarcie umów z przewoźnikami oraz innymi przedsiębiorstwami uczestniczącymi w transporcie,
 • monitorowanie tranzytu,
 • zorganizowanie ubezpieczenia oraz odprawy celnej,
 • opracowanie koncepcji trasy na podstawie przewozu towarów niebezpiecznych i nie tylko.

Umowy transportowe najczęściej zawierane są zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Warto zaznaczyć, że w przypadku tranzytów realizowanych do Niemiec trzeba często uwzględniać przepisy ADSp, które są uzupełnieniem ogólnie przyjętych zasad przez Kodeks Transportowy w Europie.

Podsumowując, o ADSp warto wiedzieć tyle, iż te przepisy ograniczają się tylko do działań transportowych w Niemczech. Nie mają one zastosowania w przypadku umów z konsumentami prywatnymi, a jedynie przedsiębiorcami, którzy zlecają między sobą transport towarów z miejsca na miejsce. Współpraca B2B musi być zawsze dobrze uregulowana prawnie, dlatego transakcje spedycyjne w Niemczech są właśnie ustalane na podstawie przepisów ADSp. Oznacza to, że transport ma swój początek i koniec w tym samym kraju — w tym przypadku w Niemczech. Warto wspomnieć, że transakcje spedycyjne międzynarodowe są regulowane przez przepisy CMR.