#6 Reklamacja transportowa w prawie krajowym. Zwyczaje transportowe a prawo

15.01.2018

Jak poprawnie przygotować reklamację z tytuły przewozu? I o czym powinieneś wiedzieć, jeśli to Ty jesteś przewoźnikiem i klient chce zareklamować Twoją usługę?

Zgodnie z art. 75. Prawa przewozowego dochodzenie roszczeń od przewoźnika odbywa się zawsze poprzez dokonanie zgłoszenia reklamacji. Warunki, jakie powinna spełniać reklamacja, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

Zgodnie z wymogami tego aktu prawnego prawidłowo sporządzona reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i zawierać następujące elementy:

  • datę sporządzenia reklamacji;
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
  • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
  • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
  • wykaz załączonych dokumentów;
  • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Kiedy można złożyć reklamację z tytułu przewozu przesyłki? W dwóch przypadkach:

  • niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (najczęściej reklamacje będą tu dotyczyły szkód w przesyłce lub opóźnień w przewozie),
  • otrzymania nieprawidłowo wystawionego wezwania do zapłaty (czyli takiego, które co do zasady kwestionuje istnienie zgłoszonego roszczenia przewoźnika).

Do reklamacji powinny być ponadto dołączone, stosownie do przedmiotu roszczenia:

- oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu

- kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.

Przewoźnik ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. Jeżeli wniesiona do przewoźnika reklamacja nie spełnia wszystkich powyżej wskazanych warunków, wówczas to przewoźnik ma obowiązek wezwać reklamującego do usunięcia braków. Reklamujący musi to uczynić w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez przewoźnika uzupełnionej reklamacji. Należy pamiętać, że pozostawienie reklamacji bez odpowiedzi będzie potraktowane jako jej uznanie bez zastrzeżeń.


 

Paulina Eliasz-Pietrusewicz - Starszy Prawnik w Kancelarii Translawyers Widuch i Wspólnicy. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkoły Prawa Niemieckiego działającej we współpracy Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Specjalista do spraw związanych z rynkiem niemieckojęzycznym. Doświadczona w obsłudze klientów z branży transportowej w aspektach prawnych krajowych oraz zagranicznych.