Włodzimierz Połoz
Włodzimierz Połoz
Uniwersytet Łódzki

W 1977 r. uzyskał tytuł mgr inż. mech na Wojskowej Akademii Technicznej na specjalności Maszyny Inżynieryjne. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi i Politechniki Łódzkiej. Obecnie doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (katedra logistyki).

Do jego zainteresowań zawodowych należą zarządzanie i organizacja logistyki w przedsiębiorstwie, lean management, logistyka zwrotna, logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz System GS1, czyli systemy automatycznej identyfikacji.

Przez prawie 5 lat był specjalistą ds. wysyłek i gospodarowania odpadami w firmie Recticel.Ma wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel logistyki, był też trenerem w Studium Nowoczesnej Technologii. Od 2006 r. jest kierownikiem magazynów w firmie Modi.

Magazynowe systemy informatyczne i dokumenty magazynowe

System Zarządzania Magazynem - WMS
 

Systemy informatyczne typu WMS stanowią rozbudowane specjalistyczne narzędzia wykorzystywane do obsługi procesów magazynowych. Zdarza się, że system typu WMS zainstalowany w magazynie ściśle współpracuje z nadrzędnym systemem zarządzającym całym przedsiębiorstwem. Systemem tym jest najczęściej system klasy ERP. Jest tak dlatego, że procesy magazynowe wymagają odrębnych, specjalnych algorytmów, których ZSI (Zintegrowany System Informatyczny) po prostu nie posiada. Zintegrowane Systemy Informatyczne klasy ERP „obsługują” logistykę w magazynie do momentu ewidencji zapasów w ujęciu ilościowym i wartościowym. Nie są natomiast przystosowane do rejestrowania parametrów logistycznych jednostek ładunkowych - rodzaju opakowania, obszarów i klas miejsc składowania, czy oznaczeń miejsc magazynowych w postaci różnego rodzaju kodów kreskowych.

W praktyce system typu WMS stanowi odrębną całość funkcjonalną. Zawiera szereg specyficznych modułów, odpowiadających poszczególnym grupom procesów logistycznych, jakie zachodzą w magazynowaniu, łącznie z obsługą magazynów wysokiego składowania. System typu WMS jest narzędziem wspomagającym wszelkie techniczne operacje realizowane w magazynie i związane z fizycznym procesem lokowania towarów w magazynie. Pozwala na zarządzanie dowolną ilością magazynów, ich podziałem na różne obszary, klasy i miejsca magazynowe. Zasadniczym zadaniem WMS jest precyzyjna kontrola i wspomaganie prac każdego ogniwa łańcucha logistycznego w magazynie przedsiębiorstwa.

Charakterystyka modułów funkcjonalnych systemu WMS

1. Zarządzanie magazynami
 

Moduł ten służy do obsługi procesów magazynowania. Są to magazyny odpowiadające rzeczywiście istniejącym lub mogą to być również magazyny logiczne - stworzone tylko w systemie informatycznym. Po co tworzy się takie magazyny? Magazyn fizyczny zwykle ma tylko cztery ściany i określoną liczbę miejsc składowania, np. 40 tysięcy. Magazyn logiczny jest tworzony dla jednostek ładunkowych rozmieszczanych według różnych kryteriów (np. rozmiarów, branż, dostawców) i “zastępuje” ściany działowe. Liczba takich magazynów na ogół nie jest przez system ograniczana. W systemie WMS magazyny są dzielone zgodnie z następującą hierarchią: obszar magazynowy - rząd - kolumna - poziom - miejsce magazynowe (regały są oznaczane rzędami, w rzędach znajdują się kolumny. Każdy regał ma określoną liczbę poziomów, a na poziomach znajdują się miejsca). Struktura magazynu może być również tylko logiczna, bez fizycznego wyodrębniania w rzeczywistości. 
 

1.1 Obszar magazynowy
 

W celu ułatwienia pracy magazynu na jego powierzchni wyznacza się dowolnie zdefiniowane obszary logiczne. Obszary te odzwierciedlają charakter operacji magazynowych, które mają miejsce w danym fizycznym fragmencie magazynu.

Na przykład: obszar bramy załadunkowej, obszar kompletacji zamówień, główny obszar składowania. Obszary mogą odpowiadać różnym typom regałów przeznaczonych do składowania. Mogą też dzielić magazyn ze względu na charakter przechowywanych tam artykułów. Obszar może odpowiadać jednemu magazynowi lub obejmować jego część.
 

1.2 Miejsca magazynowe
 

Miejsca magazynowe mają swoje klasy. Rodzaje i ilości klas są na ogół dowolne. Użytkownik systemu WMS definiuje rodzaje miejsc magazynowych występujących w jego magazynach według ich nośności i rozmiaru. Powala to na: optymalny przydział miejsc magazynowych do składowania przyjmowanego towaru, eliminowanie sytuacji, w których towar jest za ciężki lub nie mieści się w wyznaczonym podczas przyjęcia miejscu.

Współrzędne miejsca magazynowego są precyzyjnie opisane w systemie informatycznym. Ostatnio na rynku pojawiła się innego rodzaju usługa polegająca na szybkim dostępie do magazynów w najbliższej okolicy, w przypadku nagłej potrzeby. Mowa o Wareh.com  serwisie, dzięki któremu można wyszukać magazyn wg. potrzeb i jednocześnie zawrzeć transakcję złożenia towaru na wybrany okres.

1.3 Zawartość magazynu
 

System WMS umożliwia przeglądanie stanów ilościowych składowanych pozycji materiałowych w poszczególnych magazynach według różnych kryteriów, np. jakie artykuły, partie artykułów, palety (skrzynie) zajmują konkretne miejsca, lub w jakim miejscu, w jakim obszarze i magazynie znajduje się poszukiwany towar.

Dla ułatwienia pracy magazynu na jego powierzchni wyznaczane są strefy wspomagające realizację strategii magazynowania. Na przykład: towary, dla których współczynnik rotacji jest wysoki, znajdują się w części magazynu, w której wydawanie ich będzie najsprawniejsze. Strefy magazynowe odgrywają ważną rolę w stosowanych w systemach WMS strategiach automatycznego przydzielania lokacji dla artykułów powiązanych z konkretnymi obszarami magazynu.

 

1.4 Eksploracja magazynu
 

Użytkownik systemu WMS sam tworzy wymaganą strukturę magazynu, która stanowi szczegółową „mapę" magazynu zgodnie z rzeczywistością. Utworzona przez użytkownika struktura magazynu przedstawiana jest w formie graficznej podobnie jak katalogi w systemie Windows. Podczas przemieszczania się po różnych poziomach możliwe jest przeglądanie zawartości wszystkich miejsc magazynowych, zakładanie filtrów w celu odnalezienia interesujących obiektów, a także wykonywanie podstawowych operacji na logicznym magazynie, typu: rezerwacja i zwalnianie rezerwacji towarów. Eksploracja magazynu ma charakter graficznego odzwierciedlenia struktury magazynów i nie jest przeznaczona do realizacji operacji magazynowych.

  • Pytania kontrolne
OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta