Anna Baczkowska-Dobranowska
Anna Baczkowska-Dobranowska
Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych

Nauczycielka przedmiotów logistycznych w ZSZ nr 1 w Krakowie, doradca ADR. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie i Politechniki Krakowskiej, gdzie zdobywała wiedzę w zakresie gospodarowania odpadami i substancjami niebezpiecznymi oraz logistyki i transportu drogowego. Obecnie kończy studia podyplomowe "Logistyka i spedycja" dla nauczycieli.

Jej wiedza podparta jest licznymi certyfikatami, m.in. świadectwem przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych czy certyfikatem kompetencji zawodowych w międzynarodowym przewozie drogowym osób i rzeczy. Mimo tak bogatego doświadczenia, wciąż poszerza swoje kompetencje w zakresie ADR.

Kontakt:
http://www.euro-szkolenia.pl/
euroszkolenia@interia.pl

Towary niebezpieczne. Od czego zacząć?

Co jeszcze jest towarem niebezpiecznym?
 

Wydawać by się mogło, że nalepki ostrzegawcze i numery UN dają pewność, z jakim rodzajem towaru ma do czynienia przewoźnik. Faktycznie, o ile transport dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych przewożonych np. w cysternach, które są oznakowane tablicami pomarańczowymi, nalepkami, znakami (zagrożenie dla środowiska wodnego, tzw. „zdechła rybka”, przewóz w temperaturze podwyższonej), sytuacja jest jasna.

Cysterna przewożąca benzynę UN 1203 oznakowana za pomocą tablic pomarańczowych z numerami, nalepkami, znakiem dla materiałów zagrażających środowisku

Co jednak w przypadku towarów niebezpiecznych przewożonych w sztukach przesyłki (czyli w opakowaniach)? Perfumy, zapalniczki, a nawet liczne środki chemiczne stosowane powszechnie do mycia i dezynfekcji w gospodarstwach domowych czy niektóre farby i rozpuszczalniki, to również towary niebezpieczne! W trakcie kursu nazywanego potocznie przez kierowców kursem „na przewóz rzeczy”, nie ma możliwości nabycia wystarczającej wiedzy dotyczącej postępowania z takimi towarami, zagrożeń, jakie mogą powodować, oznakowania towarów, ani jednostek przewożących towary niebezpieczne powyżej 8 ton na tzw. LQ (ang. Limited Quantities) - towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych, czyli w sztukach przesyłki opakowanych i oznakowanych zgodnie z danymi  przepisami Umowy ADR. 

Sztuka przesyłki zawierająca towary niebezpieczne pakowane w ilościach ograniczonych zaopatrzona w charakterystyczny znak

Uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach wymagających oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej daje dopiero zaświadczenie ADR zdobyte po odbytym kursie dokształcającym dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Podczas rozmów z kierowcami na takich szkoleniach przekonałam się, że sam znak LQ jest im znany, ale nieznane jest jego znaczenie oraz konsekwencje umieszczenia go na pojeździe - jak chociażby konieczność stosowania się do ograniczeń przejazdu przez tunele odpowiedniej kategorii.  

Istotnym źródłem informacji o właściwościach ładunku jest karta charakterystyki towaru niebezpiecznego wymagana przepisami prawa - powinna być ona znana nadawcy. W punkcie 14. producent deklaruje, że chodzi o towar niebezpieczny posiadający określony numer UN, informuje, jaka jest jego klasa, nalepki, grupa pakowania i kod ograniczeń przez tunele. Czy zawsze jednak należy przewozić towar pojazdem oznakowanym tablicami pomarańczowymi? Niekoniecznie. Warto pamiętać o niektórych zwolnieniach. Na przykład zwolnienie 1.1.3.6 pozwala przewozić pewne ilości towarów przewożonych w jednostce transportowej, ale wymaga wiedzy kiedy i jak go stosować. Przewoźnicy chętnie z niego  korzystają podczas transportu, na przykład, kilku sztuk butli z gazem palnym, bo nie trzeba wówczas oznakowywać pojazdu pomarańczowymi tablicami, kierowca nie musi mieć zaświadczenia ADR, instrukcji pisemnych, odpowiedniego wyposażenia pojazdu w sprzęt ochrony indywidualnej i ogólnej, ani dodatkowej gaśnicy. 

Zatem w jaki sposób przewoźnik może jeszcze dowiedzieć się, że transport dotyczy przewozu towarów niebezpiecznych i jakich przepisów musi przestrzegać?

OFICJALNE ZAŚWIADCZENIA WIRTUALNEJ AKADEMII, POTWIERDZAJĄCE TWOJE KOMPETENCJE I WIEDZĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ BIORĄC UDZIAŁ W EGZAMINACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE UCZELNIE PARTNERSKIE.
Rozwiąż test wiedzy

Oko na eksperta

Agnieszka Nowak
kategoria:
Spedycja
21.06.2022
Damian Wójcik
kategoria:
Magazyn
01.02.2021